Снимка на Сдружение "Пациенти с онкологични заболявания и приятели" – Габрово

Сдружение "Пациенти с онкологични заболявания и приятели" – Габрово

08898558525

0885461505

onkogb@abv.bg

https://www.facebook.com/onkogb


ЕИК: 107580916
Адрес: гр. Габрово, ул. „Славянска” № 8

Регистрация в ТРЮЛНЦ: Да

Сдружение „Пациенти с онкологични заболавяния и приятели“ (ПОЗП) е създадено през 2006 г. в отговор на острата нужда в града и областта в обществен и социален план на организация, различна от административните структури и институции, която да се ангажира със защита интересите на хората с онкологични заболявания, както и да предлага помощ и възможности за социалната им интеграция и личностна реализация.

През годините на усилена работа организацията е изградила трайни партньорства с други обществени организации и институции, организирала е и е провела множество благотворителни и застъпнически кампании, здравни беседи, информационни дни, изложби-базари. От 2013 г. е регистрирана в обществена полза.

През 2014 г. Сдружение реализира първия и единствен до момента Национален фестивал на Надеждата за хора с онкологични заболявания и техните приятели и сподвижници по проект, съфинансиран от фонд „Социална закрила”.

В момента в Сдружението членуват 59 души.

Фонд Активни граждани

Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България www.activecitizensfund.bg по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство в рамките на проекта “Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването". Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Национална пациентска организация и при никакви обстоятелства не може да се приема, че то отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Проектът „Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването“ се изпълнява от Националната пациентска организация с финансова подкрепа, предоставени от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез иновативна електронна платформа за косултации и дебат в здравеопазването да се повиши гражданската осведоменост, да се гарантира възможност за пациентско застъпничество, вкл. чрез предлагане на законодателни промени от пациентски групи, вземащи решения на регионално и национално ниво.