ЕИК: 176273878
Адрес: гр. София, жк. Лозенец, ул. Димитър Хаджикоцев 88
Регистрация в ТРЮЛНЦ: Да

Сдружение ВИОМ предоставя информация относно заболяванията на щитовидната жлеза и методите за лечение, насърчава подобряването на контакта пациент – лекар-специалист и ги насочва към адекватна диагностика и лечение. Сдружението работи за насърчаване на комуникацията между болните и обмяната на опит, подпомагане на болните и техните близки за преодоляванена психологическите последствия от заболяването, за тяхната социализация и реинтеграция в обществото. Цел на организацияте подобряването обществената осведоменост за заболяването с цел превенция и ранна диагностика.

Сдружението работи за постигане на своите цели като оказва съдействие на пациенти със заболявания на щитовидната жлеза за получаване на качествени диагностика и лечение в сътрудничество с водещи медицински специалисти в областта на ендокринологията, ендокринната хирургия, клиничната лаборатория и образната диагностика както и в други области.

Фонд Активни граждани

Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България www.activecitizensfund.bg по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство в рамките на проекта “Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването". Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Национална пациентска организация и при никакви обстоятелства не може да се приема, че то отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Проектът „Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването“ се изпълнява от Националната пациентска организация с финансова подкрепа, предоставени от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез иновативна електронна платформа за косултации и дебат в здравеопазването да се повиши гражданската осведоменост, да се гарантира възможност за пациентско застъпничество, вкл. чрез предлагане на законодателни промени от пациентски групи, вземащи решения на регионално и национално ниво.