ЕИК: 175670115 Адрес: гр. София, ж.к. Младост 2, ул. Свети Киприян, бл. 254, ет. 2, офис 5 Регистрация в ТРЮЛНЦ: Да

Сдружение ХепАктив е неправителствена пациентска организация, създадена в подкрепа на всички болни и преболедували от хепатит. Организацията работи за защита на правата и на социалните интереси на болните от хепатит и преболедувалите от хепатит, одпомагане, обединяване, насърчаване и информиране на хора, болни от хепатит; осигуряване на взаимопомощ между болните от хепатит и преболедувалите от хепатит, информиране за болестта хепатит, осигуряване на актуална и навременна информация за новостите в областта на хепатита. Цел на сдружението е да работи за запознаване на обществото с особеностите на заболяването, профилактиката, диагностицирането, лечението и рехабилитацията на болестта хепатит и проблемите на хората с болестта хепатит, насочване на пациентите с хепатит към компетентни специалисти в областта и оказване на съдействие, защита интересите и правата на болните от хепатит пред съответните държавни институции и органи. Сдружението работи още за осигуряване на средства за лечение и подпомагане на болните от хепатит, осъществяване на проекти, които допринасят за социалното подпомагане, приобщаване и трудова реализация на преболедували и боледуващи от хепатит хора, осъществяване на превантивни мерки за борба с хепатита и др.

Фонд Активни граждани

Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България www.activecitizensfund.bg по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство в рамките на проекта “Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването". Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Национална пациентска организация и при никакви обстоятелства не може да се приема, че то отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Проектът „Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването“ се изпълнява от Националната пациентска организация с финансова подкрепа, предоставени от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез иновативна електронна платформа за косултации и дебат в здравеопазването да се повиши гражданската осведоменост, да се гарантира възможност за пациентско застъпничество, вкл. чрез предлагане на законодателни промени от пациентски групи, вземащи решения на регионално и национално ниво.