ЕИК: 119647604
Адрес: гр. Сливен, 8800, ул. „Ген. Кирил Ботев” № 11
Регистрация в ТРЮЛНЦ: Да

Сдружението предоставя услуги за превенция, информация, образование, застъпничество и пряка работа с различни групи млади хора с рисково сексуално поведение, употребяващи наркотици, ЛГБТ младежи, млади хора с увреждания, с противообществени прояви, жертви на домашно насилие и трафик, младежи от селските райони, млади хора от ромската общност, както и изявени младежи от елитни училища, намаляване на здравните, социалните и културни неравенства сред една от най-уязвимите рискови групи в нашето общество – млади хора с рисково поведение. Организацията работи за осъвременяване на приемствеността между поколенията в ромската общност и подпомагане на рисковите групи, ангажира се за превенцията на трафика на хора, домашното насилие, сексуално предаваните инфекции, намаляването на вредите от употреба на наркотици, както и за развитие на здравното, социалното и културно равнище на младите хора от ромски произход. Дейности на организацията са свързани и с превенция на ХИВ/СПИН и сексуално предавани инфекции, застъпничество и работа с доброволци, изграждане на съвременна мрежа от здравна, социална и правна защита на младите хора с рисково поведение, установяване нов подход за работа, зачитащ човешките им права и достойнство, да повиши общообразователното, икономическото и екологично равнище на младите хора от всички етноси, с приоритет на ромския етнос и приобщаването му към гражданското общество в страната и др.

Фонд Активни граждани

Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България www.activecitizensfund.bg по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство в рамките на проекта “Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването". Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Национална пациентска организация и при никакви обстоятелства не може да се приема, че то отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Проектът „Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването“ се изпълнява от Националната пациентска организация с финансова подкрепа, предоставени от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез иновативна електронна платформа за косултации и дебат в здравеопазването да се повиши гражданската осведоменост, да се гарантира възможност за пациентско застъпничество, вкл. чрез предлагане на законодателни промени от пациентски групи, вземащи решения на регионално и национално ниво.