БУЛСТАТ: 131252317
Адрес за кореспонденция: гр. София, ул. Цар Самуил 111
Регистрация в ТРЮЛНЦ: Да

Сдружение „Здраве без граници“ работи за осигуряване на превенция, диагностика и лечение на ХИВ и сексуално преносимите инфекции, като се ръководи от принципите на Световната здравна организация в областта. Организацията съдейства за предоставянето на психологическа, социална, консултативна и правна подкрепа и се застъпва за правата на пациентите в България. Основни задачи пред организацията са реализирането на застъпнически кампании за намаляване на стигмата спрямо различни рискови общности с оглед зачитането на основните човешки права, както и организирането на форуми, срещи, семинари, конференции и други мероприятия, свързани с постигане целите на сдружението

Фонд Активни граждани

Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България www.activecitizensfund.bg по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство в рамките на проекта “Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването". Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Национална пациентска организация и при никакви обстоятелства не може да се приема, че то отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Проектът „Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването“ се изпълнява от Националната пациентска организация с финансова подкрепа, предоставени от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез иновативна електронна платформа за косултации и дебат в здравеопазването да се повиши гражданската осведоменост, да се гарантира възможност за пациентско застъпничество, вкл. чрез предлагане на законодателни промени от пациентски групи, вземащи решения на регионално и национално ниво.