ЕИК: 176542710
Адрес: гр. Велико Търново, ул. „Козлодуй“ № 11
Регистрация в ТРЮЛНЦ: Не

Сдружението осъществява дейност в обществена полза, която се изразява в разработването на програми за подпомагане развитието на – социалната политика и дейности насочени към хора с влошено здравословно състояние, хора в неравностойно положение, инвалиди, деца, възрастни хора, социални структури. Оргатизацията подпомага малкия и средния бизнес с насоченост към социалните дейности, обучението, културата и използването на биопродукти, натурални храни, различни видове терапии, превенции. Обучителната програма на сдружението включва местната и централната администрация, както и организирането на курсове и семинари. Сдружението разработва и управлява проекти в сферата на здравеопазването, образованието, културата, научната, организира наинициативи и политики за учене през целия живот, развива дистанционното обучение; обучението в предприемачество; посредничеството между бизнеса и образованието.

Фонд Активни граждани

Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България www.activecitizensfund.bg по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство в рамките на проекта “Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването". Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Национална пациентска организация и при никакви обстоятелства не може да се приема, че то отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Проектът „Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването“ се изпълнява от Националната пациентска организация с финансова подкрепа, предоставени от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез иновативна електронна платформа за косултации и дебат в здравеопазването да се повиши гражданската осведоменост, да се гарантира възможност за пациентско застъпничество, вкл. чрез предлагане на законодателни промени от пациентски групи, вземащи решения на регионално и национално ниво.