ЕИК: 176937012
Адрес: гр. Кубрат, ул. „Цар Иван Асен ІІ“ № 4 , стая 2
Регистрация в ТРЮЛНЦ: Да

Сдружение „Диабет – Кубрат” е регистрирано в Разградски окръжен съд през октомври 2015 г. с нестопанска цел в обществена полза, но работи на територията на община Кубрат от 2013 г. Сдружението е с широка разпознаваемост и се радва на подкрепа както от хората с диабет, така и от по-широки обществени маси и институции в региона. Групата на сподвижниците се разраства много бързо и в момента наброява 160 членове. Амбицията на Сдружението е да обхване възможно най-много хора с диабет и техните близки от Общината и да им предоставя качествена подкрепа.

Сдружение „Диабет – Кубрат” е една от малкото неправителствени организации на територията на община Кубрат. Регионът се характеризира с високи нива на безработица, застаряване на населението и високи нива на бедност, като членовете на Сдружението са обикновенно възрастни граждани с ограничени финансови възможности, което определя и стремежът да им се оказва цялостна подкрепа.

Фонд Активни граждани

Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България www.activecitizensfund.bg по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство в рамките на проекта “Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването". Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Национална пациентска организация и при никакви обстоятелства не може да се приема, че то отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Проектът „Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването“ се изпълнява от Националната пациентска организация с финансова подкрепа, предоставени от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез иновативна електронна платформа за косултации и дебат в здравеопазването да се повиши гражданската осведоменост, да се гарантира възможност за пациентско застъпничество, вкл. чрез предлагане на законодателни промени от пациентски групи, вземащи решения на регионално и национално ниво.