Снимка на СНЦ \"Диабет – Разград\"

СНЦ "Диабет – Разград"

0894 634 888

simona26@mail.bg


Адрес: гр. Разград, ул. „Витоша“ №3

Сдружение „Диабет“ – Разград е ангажирано с проучване на проблемите на хората с диабет и изготвяне на предложения пред компетентните държавни органи за тяхното нормативно и ефективно решаване. Сдружението предлага системно обучение на всички свои членове по проблемите на живота, профилактиката, лечението, храненето, самоконтрола на диабета и всички негови усложнения, както и участва в съществуващи или инициира нови национални програми за борба с диабета, подобряване на профилактиката, лечението, обучението, живота и рехабилитацията на хората с диабет и за създаване на специализирани заведения за лечение, обучение, спортуване и почивки на болни от диабет. Сдружението снабдява с диетични храни и организира диетично хранене, осигурява помощи за затруднени материално или социално слаби болни от диабет, участва в европейски програми и проекти за осъществяване на целите си.

Фонд Активни граждани

Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България www.activecitizensfund.bg по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство в рамките на проекта “Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването". Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Национална пациентска организация и при никакви обстоятелства не може да се приема, че то отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Проектът „Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването“ се изпълнява от Националната пациентска организация с финансова подкрепа, предоставени от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез иновативна електронна платформа за косултации и дебат в здравеопазването да се повиши гражданската осведоменост, да се гарантира възможност за пациентско застъпничество, вкл. чрез предлагане на законодателни промени от пациентски групи, вземащи решения на регионално и национално ниво.