Снимка на СНЦ \"Федерация на жените\"

СНЦ "Федерация на жените"

0896 799 103

fj_rz@mail.bg


ЕИК: 116542391
Адрес: гр. Разград, бул. „Априлско възстание“ № 56
Регистрация в ТРЮЛНЦ: Да

Сдружението „Федерация на жените“ – Разград представлява и защитава интересите на своите членове пред държавни, обществени и други органи и организации. Осъществява дейност по реализация на всички мероприятия в защита правата на жените от региона, осъществява дейност по разнообразяване културния и обществения живот на жените, подпомага жените и децата при решаване на социални, здравни, юридически и други проблеми.

Сдружението оказва съдействие на жените от малцинствата за интегрирането им в обществото, осъществява дейност по включване в изпълнението на областни и общински програми, подпомагащи развитието на Лудогорието.

Фонд Активни граждани

Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България www.activecitizensfund.bg по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство в рамките на проекта “Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването". Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Национална пациентска организация и при никакви обстоятелства не може да се приема, че то отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Проектът „Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването“ се изпълнява от Националната пациентска организация с финансова подкрепа, предоставени от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез иновативна електронна платформа за косултации и дебат в здравеопазването да се повиши гражданската осведоменост, да се гарантира възможност за пациентско застъпничество, вкл. чрез предлагане на законодателни промени от пациентски групи, вземащи решения на регионално и национално ниво.