Снимка на СНЦ "Интеграция"

СНЦ "Интеграция"

0897839411

zhmt@abv.bg


ЕИК: 175548339
Адрес: гр. Бургас, жк Братя Миладинови, бл. 117, вх. 10
Регистрация в ТРЮЛНЦ: Да

Сдружение с нестопанска цел „Интеграция“ се ангажира със защита на човешките, гражданските, социалните и икономическите права на хората със сензорни, двигателни и ментални увреждания, подпомагането на всички аспекти на рехабилитацията и социалната интеграция на тези хора, като се ангажира с осъществяване на: дейности, целящи придобиване на професионални умения и повишаване на квалификацията на хората с увреждания; подпомагане на учебния процес при ученици и студенти със специфични потребности; провеждане на спортни, културни и развлекателни мероприятия, с едновременното участие на хора с и без увреждания. Сдружението реализира кампании в подкрепа на изграждането на достъпна архитектурна и социална среда, насърчава на мероприятията, подпомагащи социалната адаптация на хората с увреждания, както и борбата срещу негативните нагласи към хората с увреждания в обществото.

Фонд Активни граждани

Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България www.activecitizensfund.bg по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство в рамките на проекта “Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването". Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Национална пациентска организация и при никакви обстоятелства не може да се приема, че то отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Проектът „Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването“ се изпълнява от Националната пациентска организация с финансова подкрепа, предоставени от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез иновативна електронна платформа за косултации и дебат в здравеопазването да се повиши гражданската осведоменост, да се гарантира възможност за пациентско застъпничество, вкл. чрез предлагане на законодателни промени от пациентски групи, вземащи решения на регионално и национално ниво.