ЕИК: 147031562
Адрес: гр. Бургас, ул. „Янко Комитов“ № 4
Регистрация в ТРЮЛНЦ: Да

СНЦ „Усмивка“ – Бургас работи за личностното развитие на децата и младите хора чрез откриване и развитие на творческите им заложби, осмисляне на свободното им време чрез форми за самоутвърждаване и изява на личността им, възпитание в родолюбие, партньорство и гражданско поведение. Организацията инвестира в изграждане на устойчива ценностна система чрез въвличане на децата и младите хора в дейности по опазване на околната среда и съхраняване на културните традиции. Друг приоритет на организацията е социалната адаптация, личностната и професионалната реализация на деца и младежи в риск от социално слаби семейства и етнически малцинства, без родители, бездомни, наркомани, жертви на насилие и др. Цел та работата на сдружението е и социалната интеграция на деца и младежи с увреждания и положителна промяна в отношението на обществото към тях. Органирез осигуряване достъпа до лечение, подобряване условията за лечението им и подобряване качеството им на живот.

Фонд Активни граждани

Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България www.activecitizensfund.bg по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство в рамките на проекта “Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването". Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Национална пациентска организация и при никакви обстоятелства не може да се приема, че то отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Проектът „Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването“ се изпълнява от Националната пациентска организация с финансова подкрепа, предоставени от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез иновативна електронна платформа за косултации и дебат в здравеопазването да се повиши гражданската осведоменост, да се гарантира възможност за пациентско застъпничество, вкл. чрез предлагане на законодателни промени от пациентски групи, вземащи решения на регионално и национално ниво.