Информация за проекта в PDF формат можете да изтеглите ТУК

Защо е необходим Националният пациентски център?

В обществото е назряла необходимост от изграждане на единен референтен център за пациента, който да обхваща всички групи заинтересовани лица, в който всеки гражданин да може да получи комплексно обслужване за всеки аспект, засягащ неговото здраве и здравето на семейството му.

Центърът ще предоставя безплатни консултации за:безплатни изследвания, включване в програми за повишаване на здравната култура и менажиране на заболяването, юридически съвети, лечение в страната и чужбина, като успоредно с това ще създаде възможност за получаване на обратна връзка иосъществяване на активен диалог с гражданското общество.

Центърът ще изпълнява различни програми, свързани с: интеграция на хора с увреждания, повишаване здравната култура на обществото, подобряване достъпа до безплатни изследвания, ранна диагностика и лечение на социално-значими заболявания, подобряване на здравните политики в страната, реализация на европейски проекти и инициативи на европейско и международно ниво.

За целта, в Центъра ще бъдат изградени: спортна площадка, адаптирана за нуждите надеца и възрастни със специални потребности, Център за семинари и обучения, Национален здравен информационен център, Здравна библиотека, адаптирана за незрящи хора, Национален център за развитие на здравния туризъм за пациенти от ЕС.

Центърът ще служи и за свързващо звено и обединение между всички заинтересовани групи: институции, медицинска общност, здравни и социални медии, индустрия, пациенти и уязвими групи от обществото.

Основни приоритети на Центъра

Националният пациентски център в България ще бъде изграден по европейски модел, като в ЕС вече има изградени два подобни центъра – в Холандия и Швеция. НПО ще взаимства добрия опит на съществуващите вече Центрове и ще създаде подобен такъв в страната, който ще бъде адаптиран за нуждите на българските граждани.

Всеки гражданин ще може да получи от Центъра информация и консултация за: възможности за безплатни изследвания, включване в програми за повишаване на здравната култура и менажиране на заболяването, юридически съвети при възникнали казуси, лечение в страната и чужбина и други. Консултациите се извършват по телефон, на място, по имейл, чрез социални мрежи.

Центърът ще създаде и възможност за получаване на обратна връзка и осъществяване на активен диалог с гражданското общество.

Други приоритети за работата на Центъра са:

 • Изпълнение на проекти за повишаване здравната култура на българското общество;
 • Изпълнение на проекти за интеграция нахората с увреждания;
 • Изпълнение на проекти, свързани спопуляризиране на страната ни като дестинация за здравен туризъм;
 • Изпълнение на проекти за подобряване достъпа до безплатни изследвания, ранна диагностика и лечение на социално-значими заболявания;
 • Изпълнение на проекти за подобряване на здравните политики в страната
 • Изпълнение на европейски проекти;
 • Работа с уязвими групи, малцинства,възрастни хора, хора, живеещи в малки населени места и села;

Кой ще се възползва от услугите на центъра?

 • Български пациенти от цялата страна;
 • Чуждестранни пациенти, които желаят да селекуват в страната;
 • Близки и роднини на пациенти;
 • Уязвими групи;
 • Деца, младежи и възрастни в неравностойно положение;
 • Здравни и социални журналисти;
 • Лекари и болнични заведения;
 • Институции, работещи в посокаподобряването на здравеопазването и здравните политики в страната.

Какви услуги ще предоставя центърът?

Изграждане на спортна площадка за хора със специални потребности

За осъществяване на един от приоритетите на Центъра – подобряване интеграцията и развитието на хора с увреждания, НПО планира да изгради спортна площадка, адаптирана за нуждите на деца и възрастни със специални потребности. Площадката ще бъде изградена върху сега съществуващия училищен двор и ще бъде със свободен достъп за всички желаещи да се възползват от нея.

Площадката може да бъде използвана запровеждане на:

 • Параолимпийски игри;
 • Национални и международни игри за трансплантирани и диализирани;
 • Международен турнир в подкрепа на донорството и други специални събития.

Изграждане на център за семинари и обучения

Физкултурният салон на сградата ще бъде превърнат в зала за обучения и семинари. Там ще бъдат провеждани:

 • Обучения на пациенти, младежи, възрастни хора, млади родители и техните близки;
 • Конференции на пациентските движения;
 • Семинари за журналисти;
 • Здравни събития и изложения;
 • Събития, свързани със здравна, младежка, социална и образователна насоченост.

Изграждане на Национален здравен информационен център

В Националния здравен информационен център ще бъдат предоставяни безплатни консултации на място или чрез телефон, имейл, социални мрежи и поща за:

 • Правата на пациента;
 • Предпазване от различни заболявания;
 • Възможности за лечение;
 • Информация по програми на правителствени инеправителствени организации;
 • Възможности за безплатни изследвания поразлични заболявания;
 • Други въпроси, свързани със здравнатасистема и правата и задълженията на пациента;
 • Включване в програми за повишаване наздравната култура и менажиране на заболяването;
 • Юридически съвети при възникнали казуси;
 • Майчино и детско здраве;

Центърът ще създаде възможност за получаване на обратна връзка и осъществяване на активен диалог с гражданското общество.

Изграждане на Специализирана здравна библиотека

В Центъра ще бъде изградена специална библиотека, която ще съдържа литература, свързана с: разпространение, лечение и превенция на социално-значими заболявания, детски заболявания, майчинство и др., юридическа литература, свързана с правата на пациентите и гражданите; литература, свързана с отглеждането и правата на децата.

Библиотеката ще бъде пригодена за хора с увреждания, като ще включва и набор от брайлови книги. Специално за незрящите ще бъдат набавени и множество аудио книги, които ще бъдат на разположение в компютърната зала на библиотеката.

Библиотеката ще разполага и с множество онлайн книги и списания, които ще бъдат достъпни запреглед и сваляне на компютри, на място в Центъра.

Изграждане на Национален център за развитие на здравния туризъм в България

Съгласно директива2011/24/ЕС, гражданите на Европейския съюз могат да получават здравни грижи в рамките на страните членки на ЕС. Това дава на България благоприятна възможност за развитие на здравен туризъм, което ще спомогне за повишаване на инвестициите в сектора и подобряване на качеството на здравните услуги.

Националният център за развитие на здравния туризъм в България ще:

 • Прави връзката между пациентите от ЕС и здравните заведения и специалисти в страната;
 • Консултира пациентите относно възможностите за лечение в страната;
 • Помага при подготовка на необходими документи;
 • Съдейства в цялостния процес по диагностика, лечение, път, настаняване и престой в страната;
 • Проследява удовлетвореността на получените услуги.

Развитие на разнообразни социални услуги

В Центъра ще бъдат развивани разнообразни социални услуги, като:

 • Обмен на употребявани медицински помощни средства и изделия (патерици, инвалидни колички, легла, санитарни столове и др.)
 • Услуги, свързани с предоставяне на палиативни и домашни грижи за широк кръг от пациенти.

Поместване на административното управление и развитие на Национална пациентска организация и нейните членове

В Центъра ще бъде поместено и административното управление на Национална пациентска организация. От Националния център, администрацията на НПО ще може да работи по:

 • Администрация и координация на дългосрочната инициатива „Партньорство за здраве“
 • Разработване и реализация на проекти, свързани с развитие на здравните политики в страната и ЕС
 • Разработване и реализация на проекти за повишаване на здравната култура и информираност на гражданите
 • Разработване и реализация на проекти за предоставяне на безплатни изследвания по различни заболявания
 • Подпомагане на дейността на организации членки и териториални представители по региони и по различни заболявания.