PERSIST е новият проект, по който НПО ще работи 3 години (2020 – 2023), съвместно с 13 организации от 10 държави. Проектът, с партньори от Испания, Италия, Австрия, България, Словения, Латвия, Швейцария, Португалия, Белгия и Турция, се финансира от Европейския съюз по програма „Хоризонт 2020“.   PERSIST е система, която ще служи като помощно средство на лекарите при вземане на решения, относно подобряване на качеството на живот при пациенти с онкологични заболявания – с рак на гърдата, колоректален рак, чрез Big Data технологии. Инициативата предвижда участието на 150 пациенти и 32 здравни специалисти от 4 различни страни. Ролята на НПО в проекта е да координира и ръководи комуникационните дейностиПо времето на целия проект НПО ще отговоря за предоставянето на гледната точка на пациентите, която е от съществено значение за успеха на проекта. НПО ще ангажира и група пациенти, които да тестват използваемостта на приложението mHealth и да дадат обратна връзка.  Разработките и резултатите от проекта ще бъдат от полза за пациентите и техните лекуващи лекари: 
  • Ще включват персонализирана препоръка и планиране на грижите, за да съкрати периода на възстановяване и облекчаване на неблагоприятния ефект от лечението 
  • Ще предоставят ефективни стратегии за положителни промени в начина на живот на пациентите и успешното им завръщане на пазара на труда 
  • Ще са насочени към подобряване на прогнозата за тяхното заболяване, чрез прогнозиране и следене на състоянието на пациентите 
  • Ще служат за улеснение на медицинските интервенции, които допринасят за ранно диагностициране и консултиране 
На сайта на проекта ще бъдат публикувани материали, отразяващи напредъка за постигането на целите, брошурите, бюлетините, презентациите на партньорите от различни събития и инициативи, както и материалите за медиите, включително печатни, радио и ТВ материали.  Публичност на проекта:
  • Присъствие и публикуване в социалните медии – Facebook, LinkedIn, YouTube Twitter и т.н. 
  • Изготвяне на матриали за проекта – брошури, информационни листове, плакати и др. 
  • Дигитални материали  видеоклипове за концепцията и резултатите на проекта, прессъобщения и бюлетини. 
  • Организиране на семинари за представяне на резултатите пред широката публика и обществото. Фокус групи и информационни кампании, свързани с различните видове ракови заболявания.