Рак на млечната жлеза

Снимка


Онкологичните заболявания са една от водещите причини за смъртност в съвременното общество.

Ракът на гърдата е най-често срещаното онкологично заболяване при жените. То представлява онкологичен процес, при който здрави клетки от млечната жлеза дегенерират и се трансформират в туморни, като се делят и мултиплицират, докато се превърнат в тумор.

С реализирането на този обучителен проект се цели да се създаде програма, която от една страна да помага на пациента да разбере повече за болестта и да развие у себе си умения за преодоляване на кризата и приемане на болестта, така и да има ефекта на профилактика – спомагаща за предотвратяване на рецидиви.

Принципът на програмата се организира около реализирането на семинарни обучения на пациенти, проведени от екип от медицински онколог, медицинска сестра и обучен представител на Национална пациентска организация за пациенти от съответното лечебно заведение.

Обучителните модули по този факултет ще бъдат реализирани в рамките на 5 месеца, едновременно в различни онкологични лечебни заведения от мрежата на организираната онкологична помощ.

Програмата предвижда и работа в група върху емоционалните преживявания, предизвикани от спецификата на заболяването, съчетана с изясняване и обучение в някои от основните насоки и подходите за включване на пациента като активен участник в лечението. 

Изтегли ръководството за пациенти.

Ракът на гърдата е онкологично заболяване, при което здрави клетки от млечната жлеза дегенерират и се трансформират в туморни, като се делят и мултиплицират по-късно, докато се превърнат в тумор.

Вътрешната част на гърдата се състои от серия млечни жлези с по-голям и по-малък размер, свързани помежду си посредством фини каналчета (галактофори), които имат наподобяват разклонения.

 

Млечни жлези - каналчета галактофори

Понастоящем са известни повече биологични и генетични аспекти на клетките, които причиняват рака на гърдата, в сравнение с близкото минало. Това познание позволява да се планира лечението на пациента, на базата на тези биологични и генетични аспекти на клетките. В зависимост от тези характеристики, които са отговорни за различните проявления на заболяването, можем да установим по-висока или по-ниска тенденция към:повторно проявление;

 • разсейване;
 • по-голяма или по-малка чувствителност към различните видове лечение (химиотерапия, хормонална терапия, лъчетерапия и моноклонални антитела).

Стадият или етапът на развитие на рака на гърдата ни показва степента на разпространението му  в целия организъм. За стадиране на заболяването значение имат следните прогностични фактори:

 • засягане на лимфните възли
 • размер на тумора
 • хормонално състояние
 • възраст
 • разпространение на заболяването
 • общо здравословно състояние на жената
 • Стадий 0

При този стадий раковите клетки нямат инвазивен характер и се локализират единствено вътре в млечните канали: туморът е рак от вида „in situ”.

 

 • Стадий 1

Туморът представлява образувание (бучка) с диаметър под 2 см и обикновено не се разпростира все още към други тъкани извън гърдата.

 

 • Стадий 2

При този стадий има два възможни варианта:

Вариант 1 - Туморът продължава да бъде с размер под 2 см, но се разпростира към подмишничните жлези.

Вариант 2- Бучката е порастнала (без да надхвърля 5 см) с 50% вероятност да  се е разпростряла към подмишничните жлези.

 

 • Стадий 3

Тук отново има две възможности:


Вариант 1- Туморът все още не е достигнал големина от 5 см, но се е разпрострял вече към подмишниците.


Вариант 2- Туморът се разпространява към тъканите, които се намират в близост до млечната жлеза.

 • Стадий 4


При този стадий раковите клетки са се разпрострели към други тъкани и органи, като започват да се възпроизвеждат и делят в някои от тях. Този процес е и

Метастазите са групи туморни клетки, които се разсейват в тялото и се настаняват на места различни от тези, където първоначално е възникнал туморът. Дори и локализиран (установен) като метастазен, раковото заболяване подлежи на лечение.

 Метастазите също подлежат на класифициране:

 • Лимфни или ганглионарни метастази

Туморните клетки се намират в лимфните ганглии (по лимфен път). Счита се за локален тип заболяване, което може да бъде излекувано напълно.

Тумор - Лимфна жлеза
 • Далечни метастази

Туморните клетки, пренасяни чрез кръвта (по кръвен път), се локализират и в други органи или части на тялото (бял дроб, черен дроб, кости, мозък).

Лимфен ганглий
Тумор - Кръв
Ракова клетка

Туморното образувание в гърдата може да се диференцира, в зависимост от някои конкретни показатели, които са:

1.    В зависимост от степента на инвазия(разпространение само в тъканта на гърдата), туморът може да бъде:

 • In situ- Локализира се в рамките на галактофорните каналчета, които  пренасят кърмата до зърното.
 • Инфилтриращ- Разрушава галактофорното каналче и завладява мастната тъкан на гърдата, която обкръжава каналчето. Клетките могат да достигнат до малките кръвоносни и лимфни съдове на гърдата.

2.    В зависимост от мястото, където възниква туморът и вида на клетките, които го съставят, туморът може да бъде:

 • Лобуларен– този вид тумор възниква в жлезите, произвеждащи кърма.
 • Дуктален– този вид тумор се характеризира с наличие на анормални клетки в обвивката на някой млечен канал.
 • Медуларен–при този тумор раковите клетки са групирани.
 • Колоиден-това е вид инфилтриращ дуктален карцином.
 • Тубуларен-друг вид инфилтриращ дуктален карцином.
 • Инфламаторен–при този тумор раковите клетки блокират лимфните съдове на кожата, което води до състояние, наподобяващо възпаление на гърдата.

3.    В зависимост от биологичните и генетичните характеристики на клетките - състоянието на хормоналните рецептори и наличието на рецептор HER2, туморите се класифицират на:

 • Базално-епителен-Характеризира се с липсата на естрогенен рецептор (RE) и HER2 отрицателен..
 • HER2 положителен-Характеризира се с висока изразителност на рецептора HER2.
 • Луминален А-Характеризира се с висока изразителност на RE.
 • Луминален В и С-Характеризира се с ниска до умерена изразителност на специфични гени, включително тези от група RE.

Техниките, които се използват за диагностициране на рак на млечната жлеза, изискват високо качество (специални апарати и професионалисти, експерти по въпросите на патологията на гърдата).

Използване на една или друга, или на няколко комбинирани техники ще зависи от преценката на специалиста, който също така трябва да информира пациента относно причините за избора на конкретната диагностична процедура.

 •  Мамография

Мамографията е изследване, при което се използват възможностите на рентгенови лъчи с ниска мощност, за локализиране на анормални части от гърдата. Облъчването при тази техника не предполага никакъв риск и може да локализира тумори, които са твърде малки за да бъдат засечени при пипане.

Една висококачествена мамография, заедно с медицински преглед на гърдите, е най-ефективният метод за ранно установяване на рака на гърдата.

 •  Ехография

Това е метод на изследване, при който се използват ултразвукови вълни, които преминават през тъканите и се визуализират органите и евентуални изменения в тях. Чрез нея могат да се диференцират туморите, образувани от течност (кисти) от твърдите образувания. Ехографията е преглед, който дава много информация, преди всичко при жените под 30 години.

 • Биопсия

След като веднъж бъде установен туморът чрез една или няколко от посочените техники, трябва да се направи биопсия за потвърждаване на диагнозата. Тя се състои в извличане на микроскопска проба от тъканта, което може да се направи чрез пункция със специални игли или чрез хирургическа манипулация.

В отделението за патологична анатомия ще се определи степента, типът и разпределението на туморните клетки, както и оценката на хормоналните рецептори и на гена HER2. Тези биологични характеристики предоставят много информация относно вида на заболяването и съответно дават насоки за най-подходящия начин за лечение на всеки конкретен случай.

 •  Ядрено-магнитен резонанс

Магнитно резонансното изследване се базира на принципа на магнитната индукция. С помощта на мощен магнит, в тялото на пациента се индуцират трептения. Със специални датчици се засича затихването на трептенията, което е различно в различните тъкани, тъй като те са с различен атомен състав. След това данните се обработват компютърно, за да се получи реконструираният вече образ.

 • Кръвно изследване - позволява да се прецени състоянието на пациента, както и състоянието на различните туморни маркери, специфични за рака на гърдата.
 • Рентген на гръден кош- помага да се определи вероятното разпространение на заболяването до белите дробове.
 • Костна сцинтиграфия- това изследване е полезно с цел изключване на костни метастази.

В зависимост от случая, могат да бъдат необходими други допълнителни изследвания като КАТ (компютърна аксиална томография) и ПЕТ (позитрон-емисионна томография), за допълване на изследването за евентуално разпространение на заболяването.

Тъй като причината за рака на гърдата не е известна, няма как да се изолират и отстранят основните причинели за появата на заболяването. Въпреки това то може да бъде ранно диагностицирано. Това диагностициране „навреме”, заедно с прилагането на правилното лечение във всички диагностицирани случаи, е ключът за постигане на реално излекуване.

         1.  Мамография

Единственият преглед с доказана ефективност за ранно установяване на заболяването рак на гърдата е качествената мамография. Мамографията представлява метод на изследване, който действа на принципа на рентгеновите лъчи, като получените чрез тях образи спомагат за откриване на аномалии в млечните жлези.

Много е важно да се уточни, че жената трябва да се включва активно в различни скринингови кампании, тъй като ракът на гърдата е едно от малкото ракови заболявания, които могат да се установяват рано при:

·  жени след 40 години с висок рисков фактор - при профилактичен преглед всяка година;

·  жени между 50 и 69 години – при профилактичен преглед на всеки 2 години;

2.  Самостоятелно преглеждане на гърдите

Всяка жена трябва да преглежда сама гърдите си, поне 1 път месечно, особено тези, които не подлежат на мамография. Най-добре, в случай че имат менструация, е да го правят пет дни след свършването й, когато гърдите са по-малко напрегнати и подути. За жените, при които е настъпила менопауза се препоръчва да правят прегледа го правят на една и съща дата, за да не забравят.

За да започнете прегледа правилно, трябва да застанете пред огледало с ръце отпуснати до тялото. Важно е да сте отпусната и да се уверите, че го правите без да бързате и спокойно.

Предупреждения

Много жени не си правят сами преглед на гърдите, защото им се струва сложно, болезнено или защото провокира у тях известно притеснение, че трябва да се правят на лекари сами на себе си.

Без съмнение е важно да се прави подобен профилактичен преглед, за да може жената да опознае гърдите си и да следи за евентуални изменения в тях.

В повечето случаи установените изменения са маловажни: повече от 80% от бучките, които самата жена установява, са доброкачествени. Но, в случай че откриете нещо, винаги следва да се консултирате с лекар специалист.

Стъпки:

1) Проверете дали по кожата на гърдите има някакви образувания или подутини. Огледайте дали има някакви промени в размера или вида на гърдите. Вижте дали зърната са нормални (да не са свити или вдлъбнати).

2) Направете същото наблюдение като поставитеръцете първо върху бедрата и след това зад тила.

3) Поставете ръката зад тила. Прегледайте лявата гърда с дясната ръка, като притискате с върховете на пръстите и правите кръгови движения.

4)Важно е да прегледате и зърното, като се опитате да установите възможно наличие на бучки или дали има някакъв вид секреция на течност.

5) Направетепоследно опипване в частта близо до подмишницата (която също може да съдържа гръдна тъкан).

6) Пристъпете към извършване на същата процедура и при друга гърда.

Важно!

Препоръчително да се извърши същия преглед в хоризонтално положение, като по избор можете да поставите възглавницата под раменете.

В случай, че имате някой от следните симптоми незабавно се консултирайте с лекат!

Съществуват различни методи,посредством които може да бъде лекуван ракът на гърдата:

 • хирургично лечение
 • лъчетерапия
 • химиотерапия
 • хормонална терапия
 • биологична терапия

 

Мултидисциплинарният екип, съставен от онколози, хирурзи, експерти по патология на млечните жлези (сенолози), гинеколози и лъчетерапевти, ще бъде този, който във всеки един конкретен случай ще вземе решение, в зависимост от стадия, характеристиките на тумора, здравословното състояние на пациентката и др.

1.     Хирургично лечение

Хирургичното лечение при рак на гърдата се състои в изрязване на тъканта, засегната от тумора и необходимата съседна част, но в зависимост от степента на засегнатост и преценката на мултидисциплинарния екип, хирургическата операция може да бъде няколко вида:

 • Туморектомия

Това е лечение от органосъхраняващ тип, което се състои в изрязването на тумора, заедно с необходимата част от здравата тъкан. Може да се приложи също така и сегментектомия, което е изрязване на по-широк сегмент от жлезата.

Туморектомията винаги се допълва от аксиларна лимфна дисекция (отстраняване на лимфните възли от мишницата на засегнатата гърда)и лъчетерапия, като се извършва само когато характеристиката на изрязването позволява да се запази гърда с подходяща големина и форма и са налице някои условия, които гарантират максималното излекуване.

Много е разпространена практиката известна като селективна биопсия на стражевия лимфен възел, която се състои в изрязване само на един лимфен възел, специално избран. Взетият лимфен възел служи за извършване на анализ и проследяване на засегнатите тъкани. Ако няма признаци за ракови клетки, не е необходимо изрязването на останалите аксиларни лимфни възли.

 • Мастектомия

В наши дни най-често използваната практика е така наречената модифицирана радикална мастектомия, която позволява да се съхранят гръдните мускули, с цел улесняване на последващата естетическа реконструкция.

2.  Лъчетерапия

Чрез лъчетерапията се цели разрушаването на възможните ракови клетки в зоната, където се прави. Прилагането й е задължително след проведено хирургично лечение от органосъхраняващ тип.Понякога се използва като допълнение към мастектомията.

Има две форми на лъчетерапия:

 • Външна- Това е най-често прилаганият метод. Обикновено се прави на кратки дневни сесии, като в нито един момент няма пряк контакт между тялото на пациента и машината, с която се провежда лечението. Има различни източници на лъчение: кобалт-терапия, ускорител на електрони и др., които се прилагат по показания на специалиста.

 • Вътрешна- Това е лъчетерапия, известна под името брахитерапия и се състои в поставянето на радиоактивни вещества близо до или вътре в тумора (или в зоните, където има съмнение, че може да има туморни клетки). Тези вещества се премахват след няколко дни. Като лечение, вътрешната лъчетерапия има предимството, че е много конкретно локализирана и продължава кратко време.

Преди започване на лъчетерапевтичните сесии трябва да се извърши тестване, наречено „симулация”, което се състои в определяне на частите от тялото, които трябва да се третират.

 Нежелани ефекти

При някои хора се наблюдават странични ефекти от прилагането на лъчетерапия – тя може да провокира раздразнение на кожата в облъчваната зона. Онкологът-лъчетерапевт ще Ви информира за подходящи медикаменти, които ще минимизират страничните ефекти.

3.  Химиотерапия

Лечението с химиотерапия се състои в изписване на медикаменти, обикновено за приложение по интравенозен път, с цел елиминиране (като допълнение на локалното хирургично лечение и радиотерапията) на раковите клетки, които могат да съществуват в цялото тяло. При нея се използват различни медикаменти в последователен ред. Всяка една от тези последователности е известна като цикъл на лечение.

Вече съществува химиотерапевтично лечение, което може да бъде изписвано за прием през устата.

Вторични ефекти

Медикаментите, които се изписват при химиотерапия по своята същност са токсични – те убиват раковите клетки (успяват да ги разрушат или предотвратяват тяхното възпроизвеждане). Без съмнение, тези медикаменти също така оказват влияние (макар и в по-малка степен) на нормалните клетки.

Именно затова е възможно да се наблюдават и сериозни странични ефекти от прилагането на подобно лечение. Като такива трябва да се посочат:

 • Повръщане- проявява се при някои хора. Положителен факт е, че вече има широка гама медикаменти, които могат да предотвратят или смекчат това състояние.

 • Падане на косата е често срещана реакция, която зависи от използвания медикамент. Хубавото е, че косата винаги пораства отново.

 • Дефицит на бели кръвни телца (неутропения). Това е сериозен проблем, тъй като е показателно занамаляване на защитните сили на организма.

 • Диария, язви в устата и в храносмилателния апарат, сърдечни нарушения.

 • Прекъсване на менструацията (аменорея) или по-ранно настъпване на менопаузата.

За всички тези вторични ефекти трябва да се консултирате с лекуващия Ви лекар.

4.  Хормонална терапия

Както вече посочихме, в главата за различните видове ракови заболявания, начините на лечение в наши дни се планират в зависимост от биологичните и генетични аспекти на клетките, които причиняват рак на гърдата. Когато тези клетки съхранят способността да отговарят на хормоналните промени, те могат да бъдат атакувани, ако хормоните, които стимулират техния растеж се потиснат или се назначат медикаменти, които да неутрализират техния ефект върху растежа.

Най-често използвани медикаменти:

 • Tamoxifen представлява хормонално лечение, често използвано при рака на гърдата. Този медикамент избягва действието на естрогените върху клетката, блокирайки техния рецептор, с цел засегнатите от рака клетки да не продължат да се делят.

 • Инхибиторите на ароматазата не позволяват да се формират естрогени и поради това, да действат върху клетките. Използват се само за жени след менопаузата.

Хормоналната терапия може да се прилага чрез перорално приложение на медикаменти или инжекционно въвеждене.

Вторичните ефекти на хормонотерапията са подобни на симптомите на менопаузата, т.е. горещи вълни, нервност, болки в ставите и др. Съществува възможност за използване на други хормонални съставки в някои конкретни случаи.

Хормоналната терапия се изписва на онези пациентки, които имат позитивни хормонални рецептори, приблизително между 60 и 70% от общия брой диагностицирани с рак на гърдата.

5.  Биологична терапия

Биологичната терапия се провежда чрез прилагането на медикаменти, чието действие е ориентирано специално към раковите клетки и пречи на тяхната способност за растеж. Страничните ефекти са по-малко, като позволяват по-добро качество на живот на пациента по време на лечението.

 • Антиангиогенни медикаменти- действат върху протеините, необходими за растежа на съдовете захранващи тумора.

Новите изследвания върху протеините или информационната рибонуклеинова киселина са възможни пътища за развитие на нови терапевтични стратегии в бъдеще

Когато пациенткът бъде изписан след евентуален болничен престой, трябва (в продължение на известно време) да ходи на периодични прегледи при лекуващия го онколог и гинеколог (свързани както с лечението, така и с превенцията на последващо влошаване), както и да премине някои бюрократични процедури, свързани с медицинска документация. Много често това се превръща в начин на живот за тези пациенти за много дълго време. Без съмнение, ако пациентът с рак на гърдата има нужда от помощта на някого, не трябва да се колебае да я поиска от доверено лице.

Въпреки че това е изключително труден и емоционално натоварен период за всяка жена, изключително важно е тя повече от всякога да се мобилизира и да се грижи отговорно за себе си и собственото си здраве, с цел предпазване от усложнения и прогресиране на заболяването.

От съществено значение е да се знае, че само и единствено добре предадената и асимилирана информация представлява най-доброто оръжие, с което всеки пациент може да се бори със заболяването.

 • Възраст
 • Ранна менструация и късна менопауза
 • Липса на бременност
 • Късна бременност
 • Генетична предразположеност (семейна анамнеза)
 • Наличие на диагностициран някакъв вид рискова мастопатия (заболяване на гърдата)
 • Тютюнопушене
 • Небалансирано хранене
 • Стрес

Без съмнение, има жени с рак на гърдата, при които не е налице нито един рисков фактор и други, при които има рискови фактори, но не развиват заболяването. Поради това, някои фактори се нуждаят от специален коментар.

 1. Генетична предразположеност- Семейната анамнеза е рисков фактор, доказан при 5 до 10% от случаите, при които мутацията на някой ген (BRCA1, BRCA2 и други) се предава по наследство и е предпоставка за рак на гърдата в резултат на някаква мутация. Значително се увеличава рискът, когато има повече от два случая при преки роднини (майка и сестра), по-специално когато са развили рак на гърдата на млада възраст.

 2. Хормонална предразположеност. Този рисков фактор се посочва именно поради факта, че пациентката е предразположена към определени ендокринни нарушения (хормоните, основно естрогените, не изпълняват правилно функциите си), по-специално по време на излагането на жената на определени рискови фактори като посоченитепо-горе. Въпреки, че не е доказано на 100%, се смята, че може да се прояви при прием на хормонални препарати, макар че този факт е доста спорен.

Половината от диагностицираните случаи на рак на гърдата са при жени между 35 и 54 години. Доказано е, че рискът от развитие на заболяването се увеличава с възрастта, поради което по-голямата част от кампаниите за ранно диагностициране са предназначени за групата жени на възраст между 50 и 69 години.

Жената с рак на гърдата, в който и да е от етапите на неговото развитие или лечение, се намира в психологическа ситуация на несигурност. Това е напълно естествено и разбираемо, като се има предвид какви емоции предизвиква това състояние: страх, тъга, разочарование, слабост.

Всички тези емоции са характерни за хората, когато се намират в труден момент от живота си.

Без съмнение, тези емоции и чувства могат да се контролират и което е най-важно, да се трансформират в положителен опит за бъдещето.

За да се научи да живее със заболяването, жената трябва да има познания за него и да следва насоките, които специалистът й е дал. В случай че е направена мастектомия, съветът и опитът на лекуващия лекар ще послужат за да се избере подходящия момент и начина за възстановяване на гърдата, ако пациентката желае.

Това, дали човек да бъде болен или не, не подлежи на нашия избор, но това, което може да се избере е най-доброто лечение и начинът да се изправим срещу него с положителна нагласа.

 •  Социална комуникация и психологическа подкрепа

Заболяването може да провокира известно социално уединение от страна на засегнатата жена, тъй като първата й реакция може да бъде да се затвори в себе си и в дома си. Ако това се случи, е изключително необходимо тя да бъде убедена, че най-добре е да се консултира с психолог или психиатър.

Важно е да се отбележи и отчете значението на подкрепата и поддръжката от страна на различни асоциации на засегнатите и на пациентите с подобно заболяване. Възможността за споделяне на процеса на заболяването с други лица в същата ситуация помага в много случаи да се облекчат ефектите от него и жената да се бори с трудовите и социални проблеми, които понякога произтичат от него.

Както се казва в манифеста на FECMA:

„...споделяме заболяване и опит и възвръщаме солидарността и живота”.

 • Важно е да запомните!!!

 1. Има нещо по-лошо от това да имаш рак на гърдата – да имаш и да не го знаеш или да не се         подлагаш на лечение.

 2. Право на всички хора е да изискват специализирана и качествена помощ при всякакъв вид засягане на гърдата.

 3. Мнозинството случаи на рак на гърдата се развиват по задоволителен начин, благодарение на постоянния напредък в лечението на болестта.

1. Как да разбера повече за заболяването си?

 • Като общо правило, професионалистите по здравни грижи дават на пациентите си информацията, която те искат от тях.
 • Като пациент, жената има право да бъде информирана за това, от което страда, перспективите пред нея и най-добрия начин да се възстанови.
 • Каквото и да е положението, професионалистът по здравни грижи е длъжен да даде отговор и да даде пояснение за всичко, за което бъде попитан. Обикновено, в резултат на опита си, той знае кой е най-добрият начин да даде информация на засегнатото лице
 • Сенологията, като нов клон в медицината, занимаващ се с изучаването на нормалната и патологична гърда, позволява интеграцията на различните дисциплини и с хуманистична насока и така предоставя качествена помощ във всичките й аспекти.

2. Дали да кажа на близките си?

Друга ситуация, която засяга пациента, ще бъде съмнението на кого да каже, че страда от рак на гърдата, в своята собствена семейна и социална среда.Решението е единствено нейно, но тя трябва да бъде убедена, че както и при други заболявания, така и при това тя няма вина. Единственото, за което е отговорна е от този момент нататък да увеличи грижите за себе си.

В случай, че в семейството има деца, най-добрият вариант е те да знаят какво се случва. Децата са най-общо източник на спонтанен оптимизъм и идеи, които на възрастните не им хрумват. Освен това, те са много интуитивни и винаги усещат, че нещо се случва, а знанието им за ситуацията ще избегне тревогата им. Не трябва да се забравя, че децата и младежите виждат тези ситуации от различен ъгъл.

3. Как да се грижа по- добре за себе си?

 • Прием на течности

  Изключително важно е да се избегне дехидратацията на пациента по време на лечението, която може да настъпи като следствие от различните начини на терапия. Водата има съществена роля за поддържане на доброто здравословно състояние, именно затова пациентът трябва да приема значителни количества вода през целия ден.

 • Хранене

Хранителният режим при пациенти с рак на гърдата, не трябва да бъде специален, но трябва да бъде балансиран. Приемайте повече варени зеленчуци, млечни продукти (предпазват от загуба на калций в костите), Фибри. 

Избягвайте сухи плодове (водят до запек) и мазнини (благоприятстват увеличаването на теглото). 

 • Почивка и релаксиращи упражнения 

Пациентите с рак на гърдата се нуждаят от определен брой часове почивка. Организмът им изпитва редица липси – например, организмът произвежда с по-бавни темпове кръвни клетки, което автоматично ще окаже влияние върху издържливостта на човек при различни физически натоварвания.

Периодите на почивка (нощна и няколко часа през деня) трябва да бъдат регулярни. След приключване на курса на лечение, човек трябва да се върне към нормалния си начин на живот. Това трябва да бъде съгласувано с лекуващия го специалист. 

Скорошни проучвания съветват за практикуването на релаксиращи упражнения, като тези, които са базирани на йогата или други дисциплини. 

Личните грижи ще помогнат да се възстанови тялото, духа и съзнанието.

 • Съвети за повдигане на духа

1)    Открийте и развивайте собствените си качества, всичко онова, което ни характеризира и ни прави уникални и различни.

2)    Изразяването на собствените емоции е начин да се опознаем по-добре и да се освободим от вътрешната тежест.

3)    Приемането на себе си и своите характеристики спомага не само да се възстановим по-лесно, но и да поддържаме високо ниво на самооценка.

4)    Да се доверявате изцяло на лекаря и той да го знае е полезно, за да може както той, така и засегнатия човек да се чувстват по-спокойни. Пациентът също така има и задължения - да не бъде пасивен, а проактивен пациент.

5)    Споделянето на опит с други пациенти, които също са пострадали от рака на гърдата, помага да се „нормализира” съжителството с болестта. Ако е необходимо, трябва да се поиска комплексна помощ.

Запомнете!!!!!

Връзката на пациента с неговото семейство е жизнено важна. Всеки един пациент (по-специално жената) трябва да бъде поощряван и да му бъде напомняно следното: 

 • да се консултира незабавно със специалист (по възможност лекуващия го лекар) при поява на различни симптоми. Това трябва да бъде единствен и достоверен източник на информация за него.
 • никога да не пропуска ежегодния гинекологичен преглед;
 • да наблюдава и преглежда периодично, без страх или предразсъдъци, гърдите си и да си прави превантивна и качествена мамография на всеки 1-2 години след навършване на 40-50-годишна възраст.

Казуси и често задавани въпроси

1. Липса на лекарства и консумативи. Какво да правим?

Когато Ви поискат да платите някой консуматив /за изследване например/, попитайте лекаря дали той влиза в цената на клиничната пътека, ако не получите задоволителен отговор, можете да позвъните в НЗОК и да попитате какво заплаща Националната здравноосигурителна каса по клиничната пътека и трябва ли да си закупите консуматива. Телефонът, на който можете да звъннете в НЗОК е 0800 14 800.

Липсата на лекарства за терапии е голям проблем, защото се нарушава цикълът на лечение, а при пациентите с онкологично заболяване е важно да няма прекъсвания и нарушения в режима.Затова при липса на конкретния медикамент, изискайте писмен отговор от управителя на здравното заведение за причината за липсата, както и отговор кога конкретното лекарство ще бъде налично. Можете да си вземете рецепта от лекуващият Ви онколог и да си закупите лекарството, а след това да поискате болницата да Ви възстанови сумата. Напоследък се случва не липсата на пари, а тромави процедури, неявяване на дистрибутори, които внасят медикамента или липсата му в страната, да са причина за липсата на лекарства в онкологичните центрове.

2. Липса на информация за:

a) самото лечение - какво представлява, какви са страничните ефекти, какъв хранително-двигателен  режим да спазвате /за химиотерапия/;

Обърнете се за информация към лекаря, който ще Ви следи по време на терапията. Попитайте за лекарствата, които ще Ви вливат, какви са страничните ефекти и как да реагирате, ако се появят, както и какъв хранително-двигателен режим да спазвате.

Изключително важно е да не започвате безраборен прием на  хранителните добавки, защото някои от тях буквално пречат на лечението.

b) Лъчетерапия - къде може да се направи, какви са апаратите, за страничните ефекти и режима важи и тук;

Обърнете се за информация към лекаря. Попитайте за страничните ефекти и как да реагирате, ако се появят, както и какъв хранително-двигателен режим да спазвате.

c) възможности за консултация - задължителното второ мнение, колко дни се чака хистологичен резултат;

След поставяне на диагнозата задължително се консултирайте с още един специалист. Дайте материала от биопсията на друг патолог от друга болница за второ мнение. Изключително важно е да сте сигурни в диагнозата, за да е правилно лечението. Злокачествените тумори са над 160 вида, лечението на всеки отделен вид е различно.

3. Грубо отношение към пациентите, липса на лекуващ лекар.

Всеки пациент иска да има свой лекуващ онколог, но много пациенти се оплакват, че организацията е такава, че ги поема лекарят, който е на работа в момента.

Ако се сблъскате с грубо, арогантно отношение, сменете лекаря, не се колебайте. За да има успех лечението, трябва да вярвате на лекаря си. Ако системата в даден онкологичен център не позволява да ходите при лекар, на който имате доверие, а при такъв, който в момента е на смяна, просто си изберете лекар, на когото имате доверие и се консултирайте периодично с него.

4. Лечение на отделен проблем /орган/, не лечение на всичко.

Този проблем стои с пълна сила, но системата с клинични пътеки не позволява лекуване на целия организъм, а на отделен проблем. 

Асоциация на пациентите с онкологични заболявания и приятели (АПОЗ) e учредена през април 2004 г. в София и регистрирана по ЗЮЛНЦ в Софийски градски съд. 

Създаването й е сериозна крачка в развитието на пациентското движение на онкологично болните именно поради ангажираността й към всички видове онкологични заболявания.

Основни цели, които стоят пред организацията:

 • Да се подкрепят и подпомагат пациентите с онкологични заболявания и техните семейства и приятели
 • Да се осигурява информация в помощ на пациентите
 • Да се действа в посока сътрудничество с институциите за подобряване на профилактиката на онкологичните заболявания
 • Да съдейства за по-добро обслужване на пациентите и по-високо качество на живот

АПОЗ реализира дейността си конкретно в ежедневната комуникация и подкрепа на пациентите с онкологични заболявания, колаборация и комуникация с институциите, създаване на информационни материали за онкологичните заболявания, партньорства с други неправителствени организации и др.

Именно поради всичко това и благодарение на ежедневните усилия на организацията, темата за рака е поставена в дневния ред на обществото.Пациентите стават все по-ориентирани в ситуацията, в която ги поставя заболяването и знаят повече за него, а самото общество става все по-толерантно към болните от рак и все по-чувствително към проблема.

АПОЗ е член на:

 • Еврппейската коалиция за борба с рак на гърдата (EUROPA DONNA)
 • Световна организация за глобален контрол над рака (UICC)
 • Европейската коалиция за борба с рака на простатата (Europa UOMO)
 • Председателят на АПОЗ г-жа Евгения Адърска е член на Борда на директорите на Европейската 
 • коалиция на пациентите с рак (ECPC).

КОНТАКТИ

Лице за контакти: Евгения Адърска, председател на УС на АПОЗ
Адрес: София 1000, ул. „Стефан Караджа” №11А
Телефон: 0800 11 202
Email: apoz@abv.bg, office@apoz.eu

http://apoz.eu