За проекта

Първият проект на Националната пациентска организация е „Близо до теб”.

Проектът е дългосрочен и ще бъде осъществен чрез изграждането на партньорска мрежа от пациентски организации, извършващи дейността си на регионално ниво. Участието в него е доброволно и предоставя множество възможности на партньорите.

Основните компоненти на „Близо до теб” са двa:

 • Партньорска мрежа: засилване на прякото участие на регионалните организации в законодателния процес и взаимодействието с националните здравни институции; осигуряване на достъп на местните организации до проекти и инициативи от национално значение; подобряване на взаимодействието, партньорството и обмяната на опит между различните региони на страната.
 • Регионални пациентски центрове: осигуряване на по-пряк достъп на всички граждани до качествени консултации, професионални съвети и помощ по различни въпроси и проблеми, касаещи здравната система; създаване на възможност за по-пълно посрещане на нуждите на гражданите и по-успешно съдействие при разрешаване на проблемите им.

Проектът „Близо до теб” е в етап на подбор на партньорски неправителствени организации, които осъществяват своята дейност на регионално ниво.

Регионалните партньори ще представляват НПО в съответните райони и ще участват в инициативите по проекта.

Предстоящи инициативи по проекта

След приключване на етапа на подбор на регионални партньори, проектът предвижда редица инициативи:

 • Семинар на участниците в проекта: запознаване на участниците с целите и същността на проекта, осъществяване на партньорства с местни и национални здравни институции, права на пациентите, възможности на Национална пациентска организация за подпомагане на дейността на регионалните партньори на местно и национално ниво и др. Лектори на семинара ще бъдат специалисти от неправителствения сектор, представители на националните и регионални здравни институции, психолози и други.
 • Оповестяване на регионалните пациентски центрове: ще бъдат реализирани поредица от регионални медийни събития с водещото участие на партниращата организация, с участието на местни представители на здравни институции, пациенти и други участници в проекта.
 • Реализиране на национални инициативи: регионалните партньори ще бъдат включвани в националните инициативи на НПО и ще бъдат водеща партньорска организация при реализирането им на местно ниво.

Привилегии и отговорности на партньорите

Участието в проекта „Близо до теб” е доброволно и не е обвързано с финансови взаимоотношения. Неговата цел е да подпомогне дейността на регионалните организации и да повиши ефективността им при ежедневната им работа с пациенти.

Участието в националната мрежа от пациентски организации ще предостави редица възможности на партньорите:

 • Право да представляват Национална пациентска организация на територията на съответния регион (с предварително определен обем на правомощията и задълженията).
 • Асоциирано членство в най-голямото пациентско обединение в България – НПО.
 • Възможност за участие в разработването и обсъждането на законопроекти и нормативни документи.
 • Възможност за участие в националните и регионалните инициативи на НПО.
 • Съдействие от страна на НПО при разрешаването на проблеми на регионално и национално ниво.
 • Възможност за участие в проекти с различни източници на финансиране.
 • Улеснен достъп до информация за източници на финансиране.
 • Обмяна на опит с организации от цялата страна и чужбина.

Критерии за участие

Участие в проекта „Близо до теб” могат да вземат пациентски организации, които извършват своята дейност на територията на всяка от административните области на България, с изключение на София-град.

Съгласно приетите правила от НПО и европейските стандарти, пациентска организация е: организация с нестопанска цел (включително обединения на пациентски организации), която обединява пациенти и/или лицата, които се грижат за тях и/или са съпричастни към техните проблеми, чиито основна дейност и цели се изразяват в защита и подкрепа на нуждите на пациентите и/или на лицата, които се грижат за тях.

По изключение, участие в проекта могат да вземат и други организации, в случай че в съответния регион няма пациентска организация, изявила желание за включване в проекта.

Наличието на обособен офис на организацията в съответния регион, както и предишен опит и участие в проекти е предимство.

Документи за кандидатстване

Заявка за участие в „Близо до теб” може да направите като попълните формуляра за проекта.

Изтеглете формуляра от тук.

След като попълните необходимата информация, изпратете файла на office@npo.bg.

Екипът на проекта ще разгледа изпратения формуляр и ще се свърже с вас на посочените телефони за връзка.

В случай, че отговаряте на критериите ще ви изпратим списък с документите, които трябва да предоставите за участие в проекта.

Translate »