202 лица с увреждания и 88 членове на техните семейства получиха професионална помощ от социални работници, за да останат на пазара на труда, в рамките на съвместен проект на Националната пациентска организация  и Българската стопанска камара.

Социални работници от Враца, Пловдив, Хасково, Шумен и Бургас в рамките на една година предоставиха подкрепа на лица с експертно решение на ТЕЛК за намалена трудоспособност над 20% и членове на техните семейства, за да се подкрепи тяхната адаптация на пазара на труда. „Хората с увреждания и техните семейства са една от най-уязвимите групи в обществото ни, а пандемията от COVID-19 ги постави в още по-затруднено положение. Ето защо подкрепата, която имаха възможност да получат в рамките на тази инициатива се оказа навременна и ползотворна за много от тях“, коментира Александър Миланов, програмен директор на Националната пациентска организация.

В рамките на инициативата е разработен информационен портал – www.rabotazavseki.com, който улеснява хората с увреждания да търсят и намират работа, която съответства на техните възможности, потребности и професионални цели. В него лицата с увреждания и техните семейства регулярно откриват актуална и полезна информация за здравни и социални услуги, практически съвети, правна информация, както и обучителни ресурси, които са със свободен достъп за клиентите на социалната работа.

Всички участници в инициативата преминават и през обучение как да ползват ресурсите на портала, а над ¼ от тях оценяват умения и компетенции, благодарение на интеграцията на портала със системата за оценка на компетенциите на БСК – MyCompetence.bg.

Липсата на базова грамотност и умения за работа с дигитални устройства са сред основните предизвикателства, които експертите установяват в работата си с хората с увреждания. Като причина за това може да се посочи образователната структура на лицата с увреждания, включени в инициативата:  7% от тях нямат никакво образование, а 37% са с начално или основно образование, но на практика функционално неграмотни.

По отношение на трудовата реализация при включването си в инициативата, 132 от участниците са безработни за период над 12 месеца, 16 са неактивни, 19 са безработни над 6 месеца и едва 30 от тях са безработни за период по-малък от 6 месеца. Малко над 11 % от включените в проекта лица с увреждания са предствители на малцинствени групи, 29% живеят в безработни домакинства, 4% живеят в безработни домакинства с деца на издръжка, а 1 от лицата с увреждания е самотен безработен родител.

„Социалната работа с лица с увреждания крие много предизвикателства, особено в условията на пандемия, поради което подходът на екипа от социални работници бе строго индивидуален спрямо отделните казуси. Нуждите и спецификите на хората, с които работихме, бяха много разнообразни и в никакъв случай не се изчерпваха с ограничения достъп до пазара на труда – много от тях нямаха информация за социалните услуги на местно ниво, които биха облекчили положението им, не познаваха своите права, не можеха да преценят адекватно възможностите си и бяха загубили вяра в способностите си, включително и по отношение на това, че могат да са полезни на себе си, на семействата си и на обществото“, допълва Кристина Йорданова, социален работник на Националната пациентска организация в Хасково.

Услугите, от които се възползват хората с увреждания и членовете на техните семейства, в рамките на инициативата на НПО и БСК, са насочени изцяло към задържането и връщеното на пазапа на труда: подкрепа и мотивиране за търсене на работа; ориентиране на пазара на труда; съдействие за изготвяне на автобиография/CV, мотивационно писмо; регистриране в платформи за търсене на работа, включване в курсове за квалификация и преквалификация, вкл. и безплатни такива; организиране на срещи с работодатели и интервюта за работа; насочване към социални услуги и рехабилитация; придружаване до институции (НОИ, ДСП, ТЕЛК и др.), съдействие за подготовка и попълване на документи и много други.

Въпреки пандемията от COVID-19, която постави лицата с увреждания в особено уязвима ситуация и стана причина много от тях да се затворят с месеци в домовете си и да прекратят търсенето на работа, 24 от тях започват нова работа на постоянен трудов договор. Други 34 получават предложения за работа и предстои да се реализират на пазара на труда. Над 80% от обхванатите от инициативата лица придобиват знания и умения как да търсят работни позиции, които да съответстват на възможностите им, как да си подготвят добре издържани автобиографии и CV-та, как да се държат по време на интервю за работа и как да договарят с работодателите адекватни на здравословното им състояние и възможностите им условията на труд.

Проектът се финансира с финансовата помощ на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“.

Категория:

Translate »