Новият ред, по който ще се предоставят помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия на хора с увреждания ще е оптимизиран, като включително подаването на заявление за получаване на съответното изделие и неговото одобрение ще се осъществяват по електронен път. Това предвижда проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от НЗОК на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, публикуван от МЗ за обществено обсъждане.

Финансирането по новия ред ще се осъществява от НЗОК, като средствата за това се предоставят от държавния бюджет с трансфер чрез бюджета на Министерството на здравеопазването.

С проекта се цели синхронизиране на подзаконовата нормативна уредба, така че да осигурява ясен, законосъобразен, цялостен и ефективен процес на предоставяне и финансиране на помощните средства, приспособленията, съоръженията и медицинските изделия за хората с увреждания от НЗОК, считано от 1 юли 2022 г.

Регламентират се условията и редът за заплащане от НЗОК на помощните средства, приспособленията, съоръженията и медицинските изделия за хората с увреждания, както и за сключване на индивидуални договори с лицата, осъществяващи дейности по предоставянето и ремонта им. От тези лица хората с увреждания получават изписаните им съобразно техните нужди помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия понастоящем, законът предвижда това да продължи и занапред в рамките на уредбата по новия ред, но с изискването лицето да има сключен  индивидуален договор с НЗОК за целта. Въведени са условия, на които лицата следва да отговарят, за да бъде сключен индивидуален договор. В проекта на наредбата е разписано и изискуемото съдържание на сключваните договори (права и задължения на страните, документация и отчетност, условия и ред за контрол и 3 санкции при неизпълнение), като е предвидено те да се сключват по образец, утвърден от управителя на НЗОК.

Въвежда се възможността лицата с индивидуален договор да осъществяват връзка чрез КЕП със специализиран софтуер на НЗОК, създаден за дейностите по предоставяне, отчитане, контрол и заплащане на помощните средства, приспособленията, съоръженията и медицинските изделия, предназначени за хората с увреждания, и техните ремонтни дейности. Посредством този софтуер лицата с индивидуални договори ще получават месечни известия за предоставените от тях помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия/ ремонтни дейности, като по този начин ще бъде осъществяван контрол върху извършените продажби. На основата на месечните си известия, те ще издават електронен финансовоотчетен документ, за да се пристъпва към заплащане от РЗОК.

За НЗОК изграждането на специализиран софтуер за контролиране на дейностите по отпускане, отчитане и заплащане на помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания, е в рамките на разходите за издръжка на институцията. Прилагането на предлаганата уредба НЗОК може да реализира в рамките на наличните си ресурси, категорични са от МЗ.

Едновременно с това проектът цели осигуряване на яснота и прецизност на разпоредбите, регулиращи извършването на анализ, обобщение и заплащане от НЗОК на лекарствените продукти за домашно лечение на територията на страната, както и на лекарствените продукти, прилагани в болничната медицинска помощ извън стойността на оказваните медицински услуги, в т.ч. и при разширяване на терапевтичните им показания или заболявания (МКБ-кодове). В него са включени и хипотези, които при действащата редакция на Наредбата не са регулирани и за които съществува празнота; процесът по изготвяне на съответни справки, възможността за подаване на възражения срещу тях, извършване на плащания към НЗОК за отстъпки и при прилагане на механизма, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, както и подписване на протоколи за извършените плащания.

Дванадесетмесечният период, за който НЗОК анализира и обобщава лекарствени продукти с нови международни непатентни наименования (INN), както и тези с INN, вече включени в ПЛС, се заменя  с календарна година. Относно лекарствените продукти с нови INN се прецизира срокът, до който за тях трябва да се подадат в НЗОК заявления за заплащането им. Той става до 30-ти декември на текущата година (а не както до сега до 24-ти декември). Според МЗ това се налага заради обстоятелството, че Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти (НСЦРЛП) на практика провежда заседания до 30-ти декември включително, на които приема решения за включване в ПЛС на такива продукти.

При лекарствените продукти, предназначени за лечение на онкологични заболявания и лекарствени продукти, прилагани при животозастрашаващи кръвоизливи и спешни оперативни и инвазивни интервенции при пациенти с вродени коагулопатии, при които има разширяване на терапевтични показания, се предлага отделна уредба за две хипотези. Първата е когато е налице разширяване на терапевтични показания или заболявания, но за тези показания или заболявания НЗОК не заплаща други лекарствени продукти със същото INN и лекарствена форма. В тези случаи за новите терапевтични показания или заболявания НЗОК заплаща лекарствените продукти от началото на следващата календарна година. Втората е когато е налице разширяване на терапевтични показания или заболявания, но за тях НЗОК вече заплаща други лекарствени продукти със същото INN и лекарствена форма. В тези случаи за новите терапевтични показания или заболявания НЗОК започва да заплаща лекарствените продукти веднага.

Пълния текст на проекта може да видите тук

Източник: www.zdrave.net

Translate »