Проектът Дигиталното здраве като инструмент за активно участие на гражданите в процеса на здравна грижа – стъпка към дигиталната трансформация и към реализиране на „Пътна карта за интегриране на подхода на персонализираната медицина в здравеопазването, е одобрен за изпълнение по процедура BG05SFOP001-2.025 – „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“. Проектът се изпълнява в партньорство между Сдружение „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ПЕРСОНАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНА“ /БАПЕМЕД/ – бенефициент по проекта, и Сдружение „НАЦИОНАЛНА ПАЦИЕНТСКА ОРГАНИЗАЦИЯ“. Проектните дейности стартират с проучване и изготвяне на анализ на дигиталното здраве и електронното здравеопазване на европейското и световно ниво: приоритети и стратегии в ЕС; инициативи, добри практики, примери, предизвикателства и препоръки от световната практика. Във втората част на проекта ще се направи обзор и анализ на настоящата ситуация в България – България и дигиталното здраве – контекст, участници, инициативи, политики и стратегии. Третата проектна дейност включва представяне на перспективата на пациента и ангажиране на пациентския сектор с цел повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство. В рамките на проекта ще се проведат:
  • Конференция на тема „Дигитално здраве – пътят за овластяване на пациентите и активното участие на гражданите в решенията и процеса, свързан със собствените им живот и здраве“;
  • Кръгла маса с ключови участници в процеса (институции, здравни експерти, IT специалисти, пациентски организации, съсловни организации) с цел идентифициране на настоящите проблеми и предизвикателства в България, идентифициране на възможности и стъпки за иницииране на процес на дигитализация в здравеопазването;
  • Конференция за представяне на резултатите от извършената анкетата и изготвените анализ и препоръки. Проектът се изпълнява в партньорство между Сдружение „Българска асоциация за персонализирана медицина“ /БАПЕМЕД/ – бенефициент по проекта, и Сдружение „Национална пациентска организация“.
Дигиталното здраве е бързо развиваща се област, в която голяма част от дейността в здравния сектор е обвързана с различни цифрови устройства и дигитални технологии, позиционирайки пациентската общност като активен участник в процеса и двигател на иновациите, като цяло. Развитието на дигитално здраве, фокусирано върху пациента и неговите живот, здраве и нужди, е стратегически приоритет. Плановете за развитие и приложение на дигиталните решения в здравеопазването трябва да включват перспективата на и за пациентите, оформяйки бъдещата пациент-центрична здравна услуга. Срокът за изпълнение на заложените по проекта дейности е 12 месеца от датата на подписване на Договора за БФП. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Проектът е на стойност 59 398,49 лв., от които 50 488,72 лв. европейско финансиране и 8 909,70 лв. национално съфинансиране.