130 опаковки от медикамента Dolutegravir са дарени от „ГЛАКСОСМИТКЛАЙН“ ЕООД, за да не се прекъсва лечението на пациенти с ХИВ. Кризата започна в началото на юли, след като две поредни обществени поръчки установиха административни нередности. За да се справи частично с кризата, Министерството на здравеопазването закупи също така 30 опаковки от лекарството. С дарените и закупените от здравното ведомство опаковки близо половината, нуждаещи се от терапията – 160 пациенти от 386 ще получат животоподдържащото лечение. Част от останалите без медикаменти пациенти са декларирали, че имат резерви, които ще им стигнат до получаването на новите опаковки, а на друга, малка част, терапията е променена с друга. Над 250 от пациентите на тази терапия се лекуват в столичното отделение по ХИВ.

С тези действия проблемът е временно решен до края на юли 2020 г. Ако и третата обявена обществена поръчка (обявена в новия портал за електронни обществени поръчки на 6 юли 2020 г.) претърпи провал, пациентите ще бъдат поставени пред същия проблем. Обявената обществена поръчка е на стойност 4 332 952,66 лева, а крайният срок за подаване на оферти е 24 юли 2020 г.

В публичната документация за третия търг е посочено, че процедурата е отменена първо през март 2020 г., тъй като са установени нарушения при провеждането на процедурата, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата. Тогава отново „ГЛАКСОСМИТКЛАЙН“ ЕООД дари този и други скъпоструващи ХИВ медикаменти на държавата, за да се гарантира непрекъснатост на терапията.

С решение от 11 юни 2020 г. обществената поръчка за Dolutegravir е прекратена отново, тъй като единственият участник е предложил три различни единични цени за една и съща единица активно вещество по оферираната обособена позиция. Така представеното от участника ценово предложение за тази обособена позиция по същество представлява вариант на оферта, което не съответства на посоченото в обявлението за поръчка, а именно, че не се приемат варианти на оферта.

Dolutegravir е част от основните терапевтични комбинации, използвани при лечението на пациенти с ХИВ/СПИН. Нарушаването на доставката му ще се отрази на придържането към терапията с антиретровирусни лекарствени продукти, което е от изключителна важност за хората, диагностицирани с ХИВ/СПИН с оглед контролиране на инфекцията и поддържане на нисък (неоткриваем) вирусен товар в кръвта.

Прекъсването на терапията носи значителни рискове за влошаване на състоянието на тези пациенти, води до нарушения в качеството им на живот и уязвимост към множество съпътстващи заболявания, които допълнително ще утежнят здравословното им състояние. В резултат, контролирането на инфекцията в амбулаторни условия и поддържането на постигнатото при голяма част от пациентите стабилно състояние ще се компрометира, което може да доведе до необходимост от хоспитализация, респ. до увеличаване на разходите за лечение.

Проблемът с Dolutegravir не е първи за пациентите с ХИВ. Преди няколко години отново обжалването на обществената поръчка доведе до забавянето на доставката на друг медикамент, използван масово за лечение на пациентите с инфекцията. Пациентската общност всяка година е в очакване на липсата на някои от медикаментите – дали заради административни пропуски или обжалвания на конкуренти. Единствено осигуряването на резерв поне за два месеца от медикаментите за ХИВ, които да са закупени допълнително и да стоят на склад, е решение на възможните проблеми в обществените поръчки за тези скъпоструващи лекарства.

Категория:

Translate »