Националната пациентска организация започна проучване в седем града на страната за достъпа до здравеопазване в условията на COVID-19. Инициативата е част от проект „Пациентският отговор срещу COVID-19“, финансиран по линия на Финансовия механизъм на ЕИП.

Пациентски представители в градовете Видин, Враца, Шумен, Разград, Хасково, Сливен и Благоевград ще интервюират пациенти с хронични заболявания, лекари, представители на общинската администрация, граждански и пациентски организации и работодатели по отношение на техния опит със здравната система в последната една година.

Целта е да се идентифицират проблемите, с които се срещат различните обществени групи при досега си със здравната система, както по отношение на хроничните заболявания, така и по отношение на състояния, свързани с COVID-19. Проучването ще идентифицира също препоръките за подобряване на организацията на здравната система в сложната епидемична обстановка. Методологията на проучването е изработена от Националната пациентска организация след проведена фокус-група с пациентски представители от страната. Изследователите по градове започнаха работа по проучването след като преминаха обучение.

Паралелно с пациентския мониторинг НПО реализира и национално представително социологическо проучване, което ще даде възможност да се съпостави опитът със здравната система на хората с хронични заболявания с този на общото население.

Резултатите от двете проучвания се очакват в края на м. април, когато ще бъдат оповестени и ще послужат за изработването на пакет от застъпнически мерки.

Проектът „Пациентският отговор срещу COVID-19“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основна цел на проекта е посредством проучвания, изследвания и активно пациентско участие Националната пациентска организация да подобри гражданското и пациентското включване в политиката срещу COVID-19. www.Activecitizensfund.Bg.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани“-България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Националната пациентска организация и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България. Вижте повече на www.Activecitizensfund.Bg.

 

Категория:

Translate »