НПО сключи административен договор за безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на проект „Осигуряване на подкрепа за включване в трудова заетост на лица с увреждания“.

Проектът „Осигуряване на подкрепа за включване в трудова заетост на лица с увреждания“ е насочен към създаването на предпоставки предложение за активно социално включване на пазара на труда на хора с увреждания. Изпълнява се от Сдружение „Национална пациентска организация и „Българска стопанска камара“. Двете организации имат богат опит в дейности, инициативи и проекти, посветени на подпомагането на лица с увреждания за интеграцията им на пазара на труда.

Фокусът на проекта е съсредоточен върху осигуряване на подкрепа за преодоляване на специфичните ежедневни проблеми на лицата с увреждания и техните семейства, които в най-голяма степен възпрепятстват реализацията им на пазара на труда. Дейностите по проекта допринасят за преодоляване на проблеми като дискриминация, влошен здравен статус, недоверие от страна на работодателите, медикализация, десоциализация и демотивация и др.

Организациите-участници в проекта предвиждат да постигнат основната цел на проекта чрез подход, базиран на 3 основни компонента – сближаване на целевата група с представители на бизнеса чрез иновативна информационна платформа (Дейност 1), провеждане на информационна кампания за популяризиране на възможностите за включване в заетост на целевите групи (Дейност 2) и осигуряване на нова комплексна социално-здравна услуга за подпомагане на включването в заетост на представителите на целевата група (Дейност 3).

Проектното предложение допринася за активното приобщаване, подобряване на възможностите и участие в трудова заетост на целевите групи на базата на качествени здравни и социални услуги, комуникация с работодателите и информираност.

Проектът се изпълнява с подкрепата на Европейския съюз. Неговата продължителност е за срок от 13 месеца и се финансира от Европейския социален фонд с бюджет от 195 058,50 лв., като европейското финансиране е 85% (165,799.73 лева), а националното съфинансиране е в размер на 15% (29,258.77 лева).

Translate »