Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на страната, изчислена за периода 2020 – 2022 г., е 71.9 години, като спрямо предходния период (2019 – 2021 г.) намалява с 1, 7 години, съобщиха от Националния статистически институт.

Анализът на експертите показва, че различната смъртност при мъжете и жените, както и сред населението в градовете и селата, определят и различната средна продължителност на живота при тези категории население.

Средната продължителност на живота при мъжете е 68,3 години, докато при жените е със 7,5 години по-висока – 75,8 години. Спрямо 2012 през 2022 г. при мъжете се наблюдава намаление на средната продължителност с 2,3 години, докато при жените намалението е с 1,8 години.

Средната продължителност на живота на населението в градовете е с 3 години по-висока (72,8 години) отколкото на населението в селата (69,8 години). Спрямо 2012 г. за населението в градовете е намаляла с 2,1 години, а за населението в селата – с 2,2 години, посочват от НСИ.

Очакваната продължителност на живота за навършилите 65 години е 14,2 години, като за мъжете и жените тя е съответно 12,0 и 16,1 години. В сравнение с 2012 г. през 2022 г. очакваната продължителност на живота на лицата, навършили 65 години, намалява с 1,4 години.

Значителни разлики в очакваната продължителност на живота се наблюдават и в отделните региони на страната, сочи анализът на статистиката.

От 69,4 години в област Видин тя достига до 74,8 години в област София – столица, като общо в 14 области тя е над средната за страната.

Жените живеят по-дълго от мъжете във всички области на страната, но най-голяма е разликата между двата пола в област София – 8,4 години, а най-малка – в област Шумен – 5,9 години, допълват от НСИ.

Translate »