Национална пациентска организация счита, че ситуацията в здравеопазването в Република България е ескалирала до степен на хуманитарна криза и здравната грижа – от възникване на здравословния проблем до адекватно лечение, е на прага да се превърне в сериозен риск за здравето на пациентите.

Национална пациентска организация счита, че ситуацията в здравеопазването в Република България е ескалирала до степен на хуманитарна криза и здравната грижа – от възникване на здравословния проблем до адекватно лечение, е на прага да се превърне в сериозен риск за здравето на пациентите. Ситуацията допълнително се утежнява от невъзможността за своевременния им прием в здравно заведение.

Имайки предвид горното, „Национална пациентска организация” се обръща с призив към управляващата политическа партия и подкрепящите я политически сили да предприемат необходимите действия така, че взаимноприемливите решения да осигурят:

  1. Пациент в кризисно състояние да получава навременна и съвременна медицинска помощ, както и адекватно медикаментозно лечение.
  2. Долекуването на пациентите да се осъществява в лечебно заведение, а не в домовете им;
  3. Пациентите, нуждаещи се от палиативни грижи, да имат достъп до специализирани заведения за това или защитени жилища, където няма да са в тежест в домовете на близките си;
  4. При влизане в болнично заведение, още при приемането, пациентите и техните близки да са информирани какво се заплаща от обществени фондове и какво – от тях;
  5. В лечебните заведения да има изработени и приети, съвместно с национално представителните пациентски организации, общи условия и приложения към тях за права и задължения на пациентите и на съответното лечебно заведение. Общите условия и приложенията към тях следва да регламентират всички аспекти на болничния престой, съобразно нормативните актове;
  6. Справедливо заплащане на лекарския, сестринския труд и труда на санитарите;
  7. Ефективно разходване на обществените фондове.

Изказваме опасения, че създалата се вакуумна ситуация с оставката на здравния министър ще попречи да бъдат решавани своевременно проблеми от първостепенно значение за адекватното лечение на големи групи пациенти, страдащи от социално значими заболявания – процедури по осигуряване на медикаменти, системна доставка на такива, регистрации на нови видове лечения и др.

Призоваваме да се спазват Конституцията и законите от всички лица, оправомощени с политическа, административна, синдикална и съсловна власт.

Непостигането на консенсус относно спешните мерки, които следва да се предприемат в системата на здравеопазването, и продължаването на състоянието на криза, ще ни принуди да се обърнем към европейски и световни здравни институции, съсловни организации на лекарите, организации на профсъюзите и пациентски обединения за съдействие за намиране на решение от възникналата хуманитарна криза в здравеопазването в Република България.

Категория:

Translate »