Национална пациентска организация (НПО) е силно обезпокоена от множеството сигнали, получени от организации членове на НПО, научни дружества, медицински експерти и пациенти, във връзка с решение № 51 от 18.02.2010 относно промени в нивото на заплащане на медикаменти за три групи социалнозначими заболявания. Разтревожени сме от факта, че решението на Комисията е взето при няколко силно обезпокоителни обстоятелства

Национална пациентска организация (НПО) е силно обезпокоена от множеството сигнали, получени от организации членове на НПО, научни дружества, медицински експерти и пациенти, във връзка с решение № 51 от 18.02.2010 относно промени в нивото на заплащане на медикаменти за три групи социално значими заболявания.

Разтревожени сме от факта, че решението на Комисията е взето при няколко силно обезпокоителни обстоятелства:

  • Не са известни критериите и доводите на членовете на Комисията, по които са избрани три социалнозначими заболявания измежду всички останали заболявания от предложените от НЗОК промени.
  • Решението на Комисията е взето без предварително обсъждане със съответните научни дружества и без да се отчита мнението на пациентите и техните организации.
  • В кратките мотиви към решението фигурират единствено икономически доводи, в които не е направена социална оценка на предвидените промени и оценка на здравните последствия на засегната група от над 50 000 пациенти.
  • Взетото решение противоречи на чл.18, ал. 2 от НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА, ПРАВИЛАТА И КРИТЕРИИТЕ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ, ПРОМЕНИ И/ИЛИ ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ОТ ПОЗИТИВНИЯ ЛЕКАРСТВЕН СПИСЪК И УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА РАБОТА НА КОМИСИЯТА ПО ПОЗИТИВНИЯ ЛЕКАРСТВЕН СПИСЪК. Всяко от трите засегнати заболявания е с хронично протичане и може да доведе до тежка инвалидизация и влошаване качеството на живот на пациентите.
  • Не са взети под внимание експертните доклади, изготвени и внесени от съответните научни дружества.

Поради изброените по-горе обстоятелства, Национална пациентска организация не може да подкрепи взетото решение и счита, че то трябва да бъде преразгледано и ревизирано с участието на експертите и пациентските организации. В противен случай то ще предизвика бурни обществени и медийни реакции, както и редица правни последствия, което ще създаде допълнително напрежение в системата на здравеопазването.

Национална пациентска организация добре осъзнава тежката икономическа ситуация в страната, както и бюджетните затруднения на НЗОК. Още при обсъждането на бюджета на НЗОК в края на 2009 година бяха поети публични политически ангажименти от страна на правителството и парламента за актуализация на бюджета на НЗОК в средата на 2010 година. Бяхме уверени, че намаленият бюджет за лекарства спрямо предходната година няма да доведе до драстични промени в нивото на реимбурсация на сериозни и инвалидизиращи заболявания, а ще се търсят други подходи за намаляване на разходите на НЗОК и увеличаване на средствата в нейния бюджет.

Поради това считаме, че чисто икономическият подход при ревизирането на позитивния лекарствен списък е недопустим и не може да подлага на риск от инвалидизация пациентите. Недопустимо е над 30 000 пациенти с глаукома да бъдат изложени на риск от слепота, 15 000 пациенти с остеопороза на риск от фатални фрактури, а 5 000 пациенти с болест на Паркинсон на риск от тежка инвалидизация и загуба на трудоспособността единствено и само от икономически съображения.

Като най-голямата пациентска организация в България, представляваща интересите на всички пациенти, многократно сме заявявали своята готовност да сътрудничим на институциите при решението на проблеми, включително и от финансово естество. Считаме, че е възможно да се изготвят и въведат други механизми за оптимизиране на разходите за лекарства на НЗОК, които да бъдат социално справедливи и да разпределят равномерно финансовата тежест, без да се ощетяват определени групи заболявания за сметка на други.

Експертите на НПО изразяват готовност да предложат редица мерки и промени, които да помогнат на НЗОК за оптимизиране на разходите на лекарства.

Предвид всички изложени аргументи, настояваме Комисията по позитивен лекарствен списък да отмени своето решение № 51 от 18.02.2010.

Предлагаме занапред, с цел осигуряване на прозрачност на работата на Комисията по позитивен лекарствен списък, както и с цел постигане на обществен консенсус по важни въпроси, свързани с нейните решения, да се осигури достъп до заседанията на Комисията на представители на Национална пациентска организация и техни експерти. Считаме, че този модел на работа ще улесни работата на Комисията и ще премахне всички съмнения относно начина на вземане на решения.

От своя страна, Национална пациентска организация ще поема тежкия обществен ангажимент да сътрудничи и посредничи с обществото относно трудните решения, които предстоят да бъдат реализирани.

С уважение,
Д-р Станимир Хасърджиев, Председател на НПО

Евгения Адърска, Зам.-председател на НПО

Категория:

Translate »