За проекта

Национална пациентска организация, под патронажа на председателя на парламентарната Комисия по здравеопазване – д-р Лъчезар Иванов, стартира инициативата „Пациентът-политик!”.

Активната гражданска позиция при провеждането на държавната политика, в частност в областта на здравеопазването, е важна елемент от живота на съвременните демократични общества. В България често обществото взима отношение по определени въпроси и политики едва тогава, когато решенията са вече факт и трудно може да им се влияе. Така се създават обществени нагласи и представа, че решенията се вземат на тайно и без да се подлагат на широк обществен дебат. Това неведнъж е ставало повод за създаването на обществено напрежение и сериозни пререкания между представителите на властта и гражданите.

От друга страна, гражданите в България често проявяват инертност и не познават възможностите, които законът им дава при провеждането на различни политики.

Цели на проекта

„Пациентът-политик!” е дългосрочен проект и си поставя няколко основни цели:

  • Увеличаване на прякото гражданско участие в законодателния процес и при сформирането на политиките в здравеопазването;
  • Подобряване на общественото разбиране и постигане на консенсус по законодателните инициативи;
  • Повишаване на прозрачността при работата на институциите в сферата на здравеопазването;
  • Разширяване на възможностите за взаимодействие между гражданското общество и държавните институции.

Чрез проекта „Пациентът – политик!” за първи път в България пациентите от цялата страна ще имат възможност пряко да изкажат своето мнение и да направят свои предложения по въпроси свързани със здравната политика. Гражданите могат да дават своите предложения и коментари на специално създадения за целта форум или да ги изпращат по е-мейл или на пощенския адрес на Национална пациентска организация.

Партньори

Проектът „Пациентът – политик!” стартира под патронажа на председателя на парламентарната Комисия по здравеопазване и заместник-председател на 41-то Народно събрание д-р Лъчезар Иванов. Като председател на Комисията по здравеопазването той многократно е давал възможност на пациентите и пациентските организации да вземат отношение по различни законопроекти и инициативи. Национална пациентска организация приветства участието в „Пациентът – политик!” на висшия законодателен орган в сферата на здравеопазването.

Партньори по проекта са и Министерство на здравеопазването и Национална здравноосигурителна каса.

Инициативи по проекта

„Пациентът – политик!” предвижда множество инициативи за информиране на гражданите относно проектите за закони и други нормативни документи в сферата на здравеопазването, както и начините за гражданско участие при формирането на политиката в здравеопазването.

Проектите на закони и нормативни документи ще бъдат публикувани във форума на НПО и подложени на публична дискусия.

Мненията на гражданите ще бъдат периодично обобщавани и предоставяни на съответните институции.

Като част от проекта „Пациентът – политик!” ще бъдат провеждани и други инициативи – кръгли маси, чат обсъждания с политици, срещи по места и други форми на дискусии с гражданите.

Инициативите са взаимствани от Европейските институции, където е практика да се събира мнението на гражданите преди приемането и влизането в сила на даден документ.

В България до сега практиката е малко по-различна. Гражданите участваха в процеса на вземане на решения, разработването на закони, подзаконови актове и политиката в здравеопазването посредством своите неправителствени организации. Представители на тези организации имат право да присъстват на откритите заседания на различните парламентарни комисии, да бъдат включвани в работни групи или привличани като експерти при разработването на здравни политики. Индивидуални граждани и пациенти рядко имат достъп до този процес и до сега тяхното участие е било по-скоро изключение от практиката.

Пациентът в политиката

Пациентите в България имат все по-голяма роля и значение при вземането на решения в здравеопазването и здравната политика. Национална пациентска организация вярва, че в България обществото е достатъчно зряло и способно да заема активна гражданска позиция по всички въпроси, свързани със здравната политика. Законът предвижда редица възможности за пряко участие на гражданите в тези процеси:

Чрез народните представители

Право на законодателна инициатива (т.е. да предлагат законопроекти) имат министерския съвет и всеки един народен представител. Ето защо първата стъпка е да бъдат избрани депутати, на които впоследствие да можем да представим своите предложения и мнения относно законите, касаещи здравеопазването. Тези народни представители ще сформират от своя страна и самия министерски съвет.

Чрез пациентските организации

Чрез своите организации пациентът може да отправя своите предложения относно въпроси, които счита, че не са уредени или са недостатъчно или неподходящо уредени в законите, както до министерския съвет чрез съответния министър, така и чрез всеки един народен представител. Следва да отбележим, че за да бъде постигната конкретна промяна в нормативен или поднормативен акт действията от страна на гражданското общество е добре да бъдат осъществени под егидата на пациентски сдружения. Така изхождайки от принципа на демокрацията – волята на мнозинството има по-голяма тежест – „тежестта” на предлаганите промени е по-голяма и вероятността търсените промени да се случат нараства. Освен това често пациентските организации имат по-обобщен поглед върху определена практика (базирани на множество повтарящи се случаи) или законова постановка и в тази връзка вероятността да бъде предложена адекватна промяна е по-голяма.

След публикуването на даден законопроект в интернет страницата на съответната предлагаща го институция, чрез своята пациентска организация, гражданинът може да дава предложения и становища в рамките на 14 дни.

Представители на пациентските организации имат право да присъстват и на откритите заседания на Здравната комисия в парламента, където да изказват своето мнение по обсъждан законопроект.

Чрез упражняване на контрол

Пациентът е в правото си да изисква чрез представляващата го организация точно прилагане на приетите закони, наредби, инструкции и други, като сигнализира за нередности, както съответната, прилагаща нормативния акт институция, така и органа издал акта.

В случай, че правата му са нарушени, пациентът може да се обърне за защита на своите интереси както към административните органи, така и към съда. Той може да изиска извършване на конкретно действие, когато то е в компетентността на органа, към който се обръща или да изиска да бъде издадено разпореждане до друг, по-низш орган, когато действието е от неговата компетентност и този орган да бъде задължен да го извърши. Пациентът има право да обжалва действията на всички държавни и административни органи и физически и юридически лица, които го увреждат както пред по-висшестоящия орган, така и пред съда. Пред съда може да подава и искове.

Чрез обществен натиск

В някои случаи е възможно упражняването на обществен натиск посредством публикации в медиите, различни медийни изяви, шествия, протести съдебни процеси.

Докато първите няколко възможности стъпват на разумния диалог с институциите и различни представители на властта, то упражняването на обществен натиск застъпва крайните методи за постигане на определени цели. В първите варианти постигнатите промени са по-устойчиви, защото са постигнати благодарение на консенсус по конкретни виждания за промени, докато в последния случай, резултатите често са половинчати със спорен ефект.

Законодателни органи

Народно събрание

Българската демокрация е представителна система на управление, на основата на която гражданите избират свои представители в Народното събрание. Те представляват целия народ и действат въз основа на Конституцията и законите на страната.

Основните функции на Народното събрание са законодателна и контролна.

Законодателният процес в Народното събрание се осъществява въз основа на Конституцията и на приет от него правилник. Право да внасят законопроекти имат народните представители и Министерския съвет. Това право се нарича право на законодателна инициатива.

Парламентарни комисии

Народното събрание избира от своя състав постоянни и временни комисии. Постоянните комисии разглеждат законопроекти, Годишната програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на ЕС и проекти за решения, декларации и обръщения,  изготвят доклади, предложения и становища по тях. Временни комисии се образуват по конкретен повод, за проучване на отделни въпроси и за провеждане на анкети.

Комисия по здравеопазване

Комисията по здравеопазване е постоянно действаща комисия в Народното събрание. Тя се състои от 20 народни представители от различни парламентарни групи. В 41-то Народно Събрание неин председател е д-р Лъчезар Иванов, който е и зам.-председател на Парламента.

Гражданите, в лицето на техните сдружения и организации, както и съсловните организации на лекарите, зъболекарите, фармацевтите, медицинските сестри и други могат да присъстват на откритите заседания на Здравната комисия. Там те могат да изказват мнения и становища по различни законопроекти и други документи, както и да правят конкретни предложения.

Често Здравната комисия взема под внимание предложенията на гражданите и внася необходимите корекции в съответните документи. Ето как, чрез своите представителни организации, гражданите могат да влияят на законодателния процес.

Членове на Комисията по здравеопазване.

Законопроекти.

Законодателен процес

Внасяне на законопроект

Законопроектите се внасят заедно с мотиви към тях, в които вносителят дава становище по очакваните последици от прилагането на проектозакона. Председателят на Народното събрание го разпределя на постоянните комисии, като определя и коя от тях ще е водеща в обсъждането.

Членовете на постоянните комисии обсъждат законопроекта не по-рано от 24 часа и не по-късно от 3 седмици от получаването му. Те представят на председателя на Народното събрание и на председателя на водещата комисия мотивирано становище.

Законопроектите се приемат на две гласувания, които се правят в различни заседания. Народното събрание може да реши двете гласувания да се проведат в едно заседание.

Обсъждане и внасяне на промени

При първото гласуване законопроектът се обсъжда в цялост. С други думи, при първото гласуване внесения законопроект се приема или отхвърля на принципно ниво. След като законопроектът е приет на този етап народните представители могат да правят писмени предложения за изменения и допълнения  в определен от Народното събрание срок. Това е моментът, в който народните представители могат да вземат под внимание мнението и предложенията на гражданите и техните организации.

След това водещата комисия внася в НС мотивиран доклад с писмените предложения на народните представители и предложенията на комисията.

Приемане и обнародване на закона

Народното събрание обсъжда и приема закона на второ гласуване глава по глава, раздел по раздел или текст по текст.

Приетият закон се изпраща на Президента на Република България за издаване на указ за обнародване. Президентът на Република България може да върне закона за преразглеждане. Президентът на Република България издава указ за обнародване в Държавен вестник и влиза в сила след 3 дни, освен ако в самия закон не е определен друг срок.

Административни актове

Административните актове са подзаконови нормативни документи, които се издават от органите на изпълнителната власт, каквито са Министерски съвет и съответните министерства, агенции и други институции. Други органи на изпълнителната власт са и президентът е вице-президентът, областни управители, кметове на общини, техните специализирани служби.

Администрацията може да издава различни подзаконови актове, като наредби, заповеди, укази, правилници, постановления и други. Тези документи са задължителни за всички, до които се отнасят, но не могат да противаречат на закона. Когато има неясноти или спорни тълкувания на даден административен акт закона има върховенство.

Съгласно Закона за нормативните актове всеки проект на документ, който предстои да бъде приет, трябва да бъде достъпен на сайта на съответното ведомство за обществено обсъждане за период от 14 дни (чл.26, в сила от 2007 г.). Всички заинтересувани организации (съсловни, пациентски и т.н.) могат да дадат своето становище в рамките на този срок. Работната група по проекта за нормативен документ е длъжна да направи ново обсъждане и да включи тези становища в доклада към съответния документ преди неговото окончателно издаване. Ако тази процедура не е спазена, приетият документ подлежи на обжалване по съответния административен ред.

Основните държавни институции имащи роля в здравеопазването са Министерството на здравеопазването, Националната здравноосигурителна каса, Министерството на труда и социалната политика, Изпълнителната агенция по лекарствата, Националната агенция по приходите и други.

Проекти на нормативни актове на Министерство на здравеопазването.

Напоследък, представители на пациентите все по-често биват включвани в различни комисии и работни групи. Участието на пациентите е посредством техните организации и е регламентирано в различни документи – заповеди, наредби и закони.

Translate »