От името на Сдружение „Национална пациентска организация“, като представителна организация за защита правата на пациентите, се обръщаме към Министерството на здравеопазването и Народното събрание по повод публикувания за обществено обсъждане на 10.07.2020 г. проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина на интернет-страницата на Министерство на здравеопазването и в Портала за обществени консултации (www.strategy.bg). По наше мнение, проектът съдържа предложение за промяна, което може да доведе до силен негативен ефект върху лекарственото снабдяване, а от там и до прекратяване или влошаване на лечението на българските пациенти.

1. Въвеждането чрез закон на намаление с фиксиран процент на тръжна цена на определен лекарствен продукт спрямо утвърдената в позитивния лекарствен списък цена, която вече е най-ниската, спрямо 10 референтни държави, е административен прецедент в българската нормативна уредба и вече не се прилага в страните от ЕС. Ако промяната в закона бъде приета, намалението с 10 %, като законова норма, това намаление ще стане видимо и за другите страни от ЕС и щв се отрази пряко в цената на същия лекарствен продукт в държавите, които реферират към България, а чрез тях – непряко в цените на повечето държави в Европейския съюз и извън него. Новата по-ниска цена ще стане референтна за България и ще последва ново 10% намаление. Ценовата спирала, която ще последва, ще доведе до затруднение в осигуряване на лекарствени продукти и регистрацията на нови.

2. Към момента има действаща регулация на цените на лекарствените продукти и на дължимите, във връзка с тяхната реимбурсация отстъпки и компенсации – правилото за най-ниска цена от 10 държави в ЕС; неотменима и постоянна отстъпка като условие за включване в ПЛС; минимум 10% отстъпка от разходите на НЗОК за лекарствени продукти без аналог; компенсация на бюджетен преразход на НЗОК по групи. В допълнение, цената на всички лекарствени продукти без аналог се реферира на всеки 6 месеца, което автоматично води до нова по-ниска цена.

Ситуацията с COVID-19 продължава да се развива бързо на глобално ниво и в много държави търсенето на лекарствени продукти, особено за антиретровирусна терапия, се е повишило в пъти, което е предпоставка за недостиг.

Като сдружение, защитаващо правата и интересите на пациентите, за нас това законодателно ограничение ще създаде значително финансово затруднение, което може да доведе до преразглеждане на доставките на определени продукти и изтеглянето им от пазара, както и въвеждането в Република България на нови терапии, като лишава българския пациент от достъп до иновативни животоспасяващи лечения, а от там и влошаване на социалната интеграция и достъпа до пазара на труда на българските пациенти. Бихме желали да споделим нашата загриженост, че това ограничение ще се отрази най-негативно при терапиите за ХИВ/СПИН и онкология, което води до намаляване преживяемостта на тези пациенти.

Ние вярваме, че в България добрата практика и процеси по отношение на достъпа до лечение трябва да продължат, както е било досега.

Категория:

Translate »