Предложеният проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти е изготвен във връзка с необходимостта от привеждане на текста на чл. 30г към действащата нормативна уредба, текстовете на сключеният между Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и Български лекарски съюз Национален рамков договор за медицински дейности за 2018 г. по отношение на предписване на лекарствени продукти за лечение на злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания, както и в съответствие с разписаните терапевтични схеми в съответствие с фармако-терапевтичните ръководства.

С предложените промени, се цели създаването на предпоставки за по-голям контрол върху предписването на лекарствените продукти за лечение на злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания на лицата под и над 18-годишна възраст от комисиите, оторизирани за тази дейност.


Translate »