С проекта се предлага извършване на допълнения в Наредба № 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерството на здравеопазването субсидира лечебни заведения, и за критериите и реда за субсидиране на лечебни заведения. С направеното предложение се предвижда чрез субсидиране от страна на Министерството на здравеопазването, лечебните заведения по чл. 47а да поддържат резерв от лекарствени продукти, включени в списъка по чл. 262, ал. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, необходими при лечението на заразната болест, причинила епидемичното разпространение, за преодоляване на възникнала липса или недостиг от такива продукти чрез закупуването им по реда на Закона за обществените поръчки.

Адрес за изпращане на становища и предложения: mbotusharov@mh.government.bg

Дата на откриване: 9.7.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 8.8.2021 г.
Translate »