С цел трайно решение на възникващите ежегодно проблеми с осигуряването на радиофармацевтици, е предложената промяна в Наредба № 34 от 2005 г. за реда за заплащане от държавния бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, в частта формиране на максимална стойност, заплащана с публични средства за радиоактивни лекарствени продукти, като отпадне изискването за сравняване цените с предходно договаряне. Промяната в подхода за определяне на тръжната цена ще допринесе до засилване интереса на фирмите към нашия пазар и ще създаде нови условия за конкурентна среда при обществените поръчки и понижаване на цените, договорени от МЗ.

Адрес за изпращане на становища и предложения: yvelichkova@mh.government.bg

Дата на откриване: 09.3.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 22.3.2019 г.

Снимка: www.acibademcityclinic.bg

Translate »