Действащата наредба предвижда обучението по клинични специалности, каквито са специалностите Анестезиология и интензивно лечение, Инфекциозни болести, Вътрешни болести и Пневмология и фтизиатрия, в общия случай да се провежда въз основа на срочен трудов договор с база за обучение по съответната специалност на длъжност за специализант. Базите за обучение обявяват целогодишно, включително на интернет страниците си, свободните длъжности за специализанти, като заемането им се извършва след провеждане на конкурс по реда на Кодекса на труда с изключение на длъжностите за специализанти по Обща медицина, за които може да не се провежда конкурс. Провеждането на конкурс по Кодекса на труда е времеемък процес, тъй като срокът за подаването на документите не може да бъде по-кратък от 1 месец.

С проекта се създава възможност за времето на обявената извънредна епидемична обстановка и два месеца след нейната отмяна лекарите, които работят в структури, осъществяващи лечение на пациенти с COVID-19, да получат правото да бъдат зачислени за специализация на мястото, където работят (в случаите когато работят в база за обучение по съответната специалност), без да е необходимо провеждането на конкурс. Тези лекари ще могат да се обучават за придобиване на специалност Анестезиология и интензивно лечение, ако работят в клиники или отделения по анестезиология и интензивно лечение, осъществяващи лечение на пациенти с COVID-19, или за придобиване на специалност Инфекциозни болести, Вътрешни болести или Пневмология и фтизиатрия, ако работят в клиники или отделения, осъществяващи лечение на пациенти с COVID-19, като срокът за започване на специализацията им ще бъде съкратен поради отпадане на изискването за провеждане на конкурс по Кодекса на труда.

Адрес за изпращане на становища и предложения: ikoleva@mh.government.bg

Дата на откриване: 22.10.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 5.11.2021 г.
Translate »