Причините, които налагат приемането на наредбата, са свързани с необходимостта от привеждането на подзаконовата нормативна уредба в съответствие с измененията и допълненията на Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) (приети със Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2019 г., обн. ДВ, бр. 102 от 2018 г.). Проектът е съобразен с действащото към момента законодателство и обществените отношения, регулирани от Закона за медицинските изделия (ЗМИ), Закона за здравното осигуряване (ЗЗО), Закона за здравето (ЗЗ), Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ), Закона за хората с увреждания (ЗХУ) и Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания (ППЗХУ).  С измененията в ЗМИ е променен редът, по който се издава наредбата за условията и редът за включване в списъка по чл. 30а от закона и за неговото поддържане.

Адрес за изпращане на становища и предложения: –vvasiyanova@mh.government.bg

Дата на откриване: 18.7.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 16.8.2020 г.
Translate »