Изготвеното допълнение на Наредба за медицинската експертиза (НМЕ) е обусловена от нормативната празнота, обусловена от Решение № 8982 от 07.07.2020 г. на Върховния административен съд (ВАС) – петчленен състав. С него съдът оставя в сила първоинстанционно Решение № 1632 от 31.01.2020 г. на ВАС (обн. ДВ, бр. 63 от 17.07.2020 г.), постановено във връзка с административно дело, образувано по жалба на граждани. Със съдебното решение, ВАС отменя т. III от Приложение № 2 към чл. 63, ал. 3 от НМЕ „Методиката за прилагане на отправните точки на оценка на трайно намалената работоспособност (вид и степен на увреждането) в проценти“ (Методиката) (изменена с ПМС № 152 от 26.07.2018 г., обн., ДВ, бр. 64 от 3.08.2018 г.).

Мотивите на съда за съдебната отмяна на т. III от Методиката към НМЕ са свързани с неспазване на разпоредбата на чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове, определяща нормативното съдържание на мотивите. Съгласно цитираните съдебни решения, докладът, представен в Министерския съвет е в нарушение на горецитираната разпоредба – не е обоснован, като изложените в него мотиви не са ясно и пряко обвързани с конкретни факти, послужили за обосноваване на извод за необходимата промяна; финансовата обосновка не съдържа посочване на финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба; очакваните резултати от прилагането са прекалено общи, което според съда е съществено нарушение на изискванията по приемането на отменената разпоредба.

Адрес за изпращане на становища и предложения: tgenkova@mh.government.bg

Дата на откриване: 18.7.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 31.7.2020 г.
Translate »