КРАЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: 01.12.2019 г.

Национална пациентска организация (НПО) е обединение на неправителствени организации, защитаващи правата на пациентите с различни заболявания в цялата страна. НПО вече 10 години работи за гарантирането на правото на достъпно здравеопазване и за активното гражданското участие на пациентите във вземането на решения, свързани със здравните политики.

В изпълнение на проект, реализиран в партньорство с Българската стопанска камара, Национална пациентска организация търси за своя екип:

СОЦИАЛЕН РАБОТНИК

Социалният работник е необходимо да работи с лица с увреждания и/или близки на лица с увреждания, които полагат грижи за тях. Крайна цел на социалната работа е да се насърчат лицата да започнат работа или да подобрят трудовото си представяне чрез повишаване на квалификацията и уменията, съобразени с потребностите на пазара на труда.

Социалният работник:
– Извършва социално-здравна оценка;
– Информира, консултира и мотивира лицата за постигането на независимост и започване на работа;
– Информира, консултира и посредничи във връзка с достъпа на лицата до социални услуги, както и до услуги, насърчаващи включването в пазара на труда;
– Информира, консултира и посредничи на лицата до услуги за преквалификация, включително обучения за повишаване на образователния ценз;
– Придружва лицата до институции и организации, чрез които лицата могат да реализират свои права (държавни, частни, здравни, неправителствени, образователни и др.;
– Предоставя емоционална и мотивационна подкрепа на лицата;
– При необходимост посредничи между лицата, търсещи работа и работодателите;
– Води досиета по случаите, по които работи;
– Поддържа в информационен портал, създаден по проекта, актуална база данни от работодатели и техни обяви за работа, които са подходящи за търсещите работа лица;
– Подпомага лицата да направят свои профили в платформата, създадена по проекта, за търсене на работа, както и в други платформи за търсещи работа;
– Подпомага с логистична подкрепа организирането на събития, свързани с популяризирането на проекта в населеното място;
– Участва във форуми, дебати и дискусии, популяризиращи правото на лицата с увреждания да се реализират на пазара на труда;
– Други дейности, съобразени с длъжността;

Минимални изисквания за заемане на длъжността:
– степен на образование – средно-специално или висше образование, като с предимство ще се ползват кандидати, завършили бакалавърска или магистърска степен по специалностите „Социални дейности“, „Педагогика“, „Специална педагогика“.
– професионален опит – 1 година
– работа с Microsoft Office

Длъжността се заема чрез сключване на срочен трудов договор със срок на изпитване (до 31.10.2020 г.)

Работно време: 4 часа, 5-дневна работна седмица
Възнаграждение: 700.00 лева.

Кандидатстването става с автобиография (CV) на български език, което може да се изпрати на alexander.m@npo.bg

НПО ще информира всички кандидати за решението си, а одобрените кандидати ще покани на събеседване.

КРАЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: 15.11.2019 г.

Translate »