Проучването е проведено в периода 30.11. 2018 – 13.02.2019 г. по метода „лице в лице“ сред 673 мъже на възраст над 50 години от три вълни на национално представително проучване. Проучването е представително за мъжете в България във възрастовата категория над 50 години. Максималната статистическа грешка е ± 4.1%.

19% от мъжете в България посочват, че имат смущения при уриниране, 12% имат затруднения при уриниране. На трета позиция като оплакване се посочва парене от уриниране. С много по-ниски дялове са съответно тежест и болки в областта на простатата (4%), болки при уриниране (2%) и кръв в урината (1%). 66% от мъжете над 50 години в България нямат нито едно от изброените оплаквания. Данните показват, че в най-голям дял нямат оплаквания мъжете на възраст 50-59 години и с увеличаване на възрастта се увеличава делът на тези, които посочват, че имат някакъв вид смущения в това отношение.

По отношение на вредни навици, то половината от мъжете над 50 години посочват, че пушат, докато 48% посочват, че не са пушачи. По отношение на консумирането на алкохол, то 39% посочват, че често употребяват алкохол, докато 58% са на обратното мнение и посочват, че това не важи за тях. Необходимо е да се има предвид, че процентът на хората, които често консумират алкохол може да е по-голям, но поради непрестижност на отговора да е завишен процентът на посочилите, че не консумират често алкохол. Най-голям дял пушачи има във възрастовата група 50-59 г., а с увеличаване на възрастта се намалява процентът на хората, които пушат. Същите наблюдения могат да бъдат направени и по отношение на честата на употреба на алкохол – 50-59 г. – 44% често употребяват алкохол, докато тези над 70+ едва 25% посочват, че това важи за тях.

На въпрос „Вие лично имате ли някой от следните рискови фактори?“, то най-голям дял 25% от мъжете посочват смущения при уриниране. 19% посочват, че имат проблеми с наднорменото тегло. Трети проблем, който се очертава, е свързан с прекарано или активно възпаление на простатната жлеза (простатит) – 7%. 56% посочват, че нямат нито един от изброените фактори.

31% от мъжете в България над 50 години са посещавали уролог за наличие на рак на простатата. Близо 70% обаче не са си правили такъв тип преглед. Видно е че хората над 70 години в най-голям дял са провеждали такъв преглед, докато при мъжете на възраст 50-59 г. едва 15%. Тук трябва да отбележим, че живеещите в селата в най-малък дял са си правили такива изследвания- 24%, докато в Столицата делът е 46%.

Едва 9% от мъжете над 50 години, които са си правили прегледи за наличие на рак на простатата на всеки 6 месеца. 34% - веднъж в годината. Мнозинството – 50% от тези, които са си правили прегледи, си правят такива на няколко години. 45% са провеждали изследване на туморен маркер, 32% - образни изследвания, а 29% - ректално туширане. 23% не могат да отговорят какво е включвал прегледът ми. Допълнителни разбивки показват, че 48% от запознатите със заболяването рак на простатата са провеждали преглед при уролог, докато 53% са запознати, но не са провеждали такъв тип преглед. От страна на незапознатите с рака на простатата, то 15% са провеждали преглед, но цели 85% от мъжете на възраст над 50 години не са запознати и съответно не са провеждали такъв тип преглед. 28% от мъжете, които си правят прегледи на всеки 6 месеца са прекарали или имат активно възпаление на простатната жлеза. 14% от тях имат смущения при уриниране. Провеждащите прегледи един път в годината, то 29% също имат простатит или са имали такъв тип заболяване, 39% имат смущения при уриниране. Провеждащите веднъж в годината, то 44% имат наднормено тегло. Провеждащите прегледи веднъж на няколко години, допълнителните разбивки показват, че 46% от тези мъже също са прекарали или имат активно възпаление на простатната жлеза, 45% са имали смущения при уриниране, а 52% имат наднормено тегло. Групата на мъжете, които не са си правили прегледи, посочват като основна причина да не провеждат такъв преглед е че нямат нужда, здрави са – 51%. Тревожно е, че 17% от хората посочват, че не са си правили такива прегледи, защото никой не ги е информирал, че е важно или не са им предложили. 11% посочват, че се страхуват или им е неприятно провеждането на такъв преглед. Прави впечатление, че едва 4% посочват, че липсата на финансова възможност е причина да не проведат такъв преглед. Тревожно е че е разполовено мнението по отношение на запознатост със заболяването рак на простатата – 50% от мъжете не са запознати каква е тази болест. Прави впечатление, че 55% от незапознатите са мъже на възраст 50-59 години. Процентът на възрастните над 70 години, които са запознати е по-висок отколкото процентът на незапознати в тази възрастова категория – 55% на 45%. Прави впечатление отново, че в селата процентът на запознатите е по-нисък в сравнение с живеещите в София.
Запознатите с рака на простатата посочват в най-голям дял – 37%, че са получили информация от лекар, медицинско лице, джи пи. 34% знаят за тази болест от разговори/близки/роднини/познати, а 20% от телевизията. Традиционно голям процент от хората в подобен тип проучвания получават информация от интернет, като в това изследване делът е едва 9%. Това се дължи в най-голяма степен на изследваната възрастова група.

Много малък процент от мъжете над 50 години знаят какво е ПСА (простатно специфичен антиген) – едва 11%, докато 89% посочват, че не знаят. Основните канали за информираност на посочилите, че знаят какво е ПСА са лекар/медицинско лице/джи пи – 46%, както и от тесен специалист/уролог – 40%. Данните показват, че 79% от хората, които знаят какво е рак на простата обаче не знаят какво е ПСА. Едва 21% са запознати и с двата термина.


ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОУЧВАНЕТО