8,5 % или 175 899 100 лв. е отчетеното увеличение на плащанията за болнична помощ за 2020 г., показва годишния отчет за изпълнението на бюджета на НЗОК, приет днес от Министерски съвет.

Увеличението на плащанията е независимо от общото намаление на обема на отчетената дейност поради епидемичната обстановка. Изплатени са 2 251 459 700 лв. (в т.ч. 89 477 010 лв. трансфер за ведомствени болници) или 49,1% от всички здравноосигурителни плащания.

Общият размер на получените от НЗОК приходи и трансфери към 31 декември 2020 г. възлиза на 4 733 419 700 лв. В сравнение със същия период на 2019 г. се отчита ръст от 336 892 200 лв. или със 7,7 %, което се дължи основно на увеличения размер на здравноосигурителните приходи през 2020 г.

Разходите по ЗБНЗОК за 2020 г. са в размер на 4 739 172 700 лв. Към 31 декември са разходвани 4 733 063 900 лв., с включени трансфери към бюджетни организации. В сравнение с 2019 г. се отчита увеличение на разходите с 304 921 500 лв.

Отчетените здравноосигурителни плащания са в размер на 4 585 743 300 лв., като включват предоставени трансфери към бюджетни организации, сключили договори за извършване на медицински услуги с НЗОК. За първична извънболнична медицинска помощ – 277 629 500 лв., или 22,6 % ръст спрямо 2019 г.; за специализирана извънболнична медицинска помощ (вкл. за комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение) – 277 999 600 лв., или 11,1 % ръст спрямо 2019 г.; за дентална помощ – 210 979 300 лв. или 28,2 % ръст спрямо 2019 г.; за медико-диагностична дейност – 108 493 500 лв. или 20,9% ръст спрямо 2019 г.

За лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение на територията на страната, за лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания и за лекарствени продукти при животозастрашаващи кръвоизливи и спешни оперативни и инвазивни интервенции при пациенти с вродени коагулопатии в условията на болнична медицинска помощ, които НЗОК заплаща извън стойността на оказваните медицински услуги, са дадени общо 1 259 853 500 лв. или ръст от 10,1% спрямо 2019 г.

Намаление има само при медицинските изделия, прилагани в болничната медицинска помощ – 89 449 600 лв., или намаление от 15,3 % спрямо 2019 г.

За лечение в чужбина Касата е платила 109 878 600 лв. Основната част от отчетените средства са разходвани за плащания по искове от други държави за получени на тяхна територия обезщетения в натура от ЗОЛ, осигурени в НЗОК.

В бюджета на НЗОК се формира отрицателно бюджетно салдо за годината в размер на 4 798 400 лв., което е финансирано с наличността по сметката на НЗОК към 1 януари 2020 г.

Източник: www.zdrave.net

Категория:

Translate »