euopdu

Външният изпълнител е необходимо да представи ОПИТ, ДОБРИ ПРАКТИКИ И ИНОВАТИВНИ РЕШЕНИЯ В ЗДАВЕОПАЗВАНЕТО, НАВЛЕЗЛИ В ЧУЖДАТА ПРАКТИКА НА БАЗАТА НА АКТИВНО ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ.

Задачите, които трябва да изпълни външния изпълнител са:
  • Разработване на доклад със събрани добри практики и иновативни решения, свързани с подобряване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в здравеопазването
  • Изготвяне и изнасяне на презентация по темата (на базата на изготвения доклад) на планирания в същата дейност форум на 26.09.2019 (вижте приложената примерна програма).
  • Изготвяне на материали за участниците във форума (около 100 души), съдържащи изложените в презентацията добри практики и иновативни решения.
  • Участие в панел, включващ въпроси от участниците и дискусия.

Заложеният бюджет за дейността е 3 006,00 лв. (крайна сума с ДДС).

Поканата е изпратена до членовете на НПО на 13.08.2019 г. Физически лица, членове на организациите-членове на НПО могат да кандидатстват за тази позиция. Възможно е да кандидатстват и лица, които предоставят експертиза за НПО, но не получават възнаграждения за това по трудово или приравнено към трудовото правоотношение (включително членове на УС, които не получават възнаграждения от НПО).


Дейността е инициатива на Българска асоциация за персонализирана медицина (БАПЕМЕД) по проект № BG05SFOP001-2.009-0025-C01, „Бяла книга за Персонализираната медицина в България – пътна карта за интегриране на иновациите в медицината на 21 век с цел промяна на политиките в здравеопазването, чрез активно гражданско участие и поставяне на пациента в центъра на системата”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд. НПО е партньор на проекта.