С предложения проект се цели да се регламентират условията и реда за извършване на проверки от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, условията и реда за осъществяване на медицинския контрол по Глава четвърта от Закона за здравното осигуряване, както и обучението на служителите, които извършват проверки на извършваните от лечебните заведения дейности по трансплантация на органи, тъкани и клетки и асистирана репродукция. С проекта се цели и да се постигне съответствие на българското законодателство с изискванията на европейското право в областта на процедурите за контрол на спазването на стандартите за качество и безопасност на внасяните тъкани и клетки.

Адрес за изпращане на становища и предложения: delovodstvo@mh.government.bg

Дата на откриване: 20.2.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 21.3.2019 г.