Министерството на здравеопазването предлага промени, свързани с изискванията към лечебните заведения, които извършват обучение на студенти и специализанти. На практика това е следващата стъпка в измененията, свързани с образованието на медиците, след като преди дни ведомството предложи промени и по отношение на реда за самите специализации.

Целта на промените е да бъдат създадени условия повече лечебни заведения да могат да кандидатстват за получаване на одобрение за обучение на студенти и/или специализанти, посочват в мотивите си от ресорното ведомство.

В проекта на Наредба се предлага и оптимизация на изискванията към лицата, които могат да бъдат включвани в експертните комисии за проверка на съответствието.  В момента лечебните заведения имат право да обучават студенти и специализанти, само ако са получили одобрение от министъра на здравеопазването, твърдят от МЗ. Това, което се предлага с проекта, е в състава на експертната комисия да се включват лица, заявили желание да участват в тях и които са включени в списък, утвърден със заповед от министъра на здравеопазването. Те трябва да притежават не по-малко от една година опит в организирането, координирането и провеждането на обучение на студенти.

Променя се и съставът на комисията, като отпада изискването в нея да влизат лекар, юрист и икономист. Отпада и изискването Експертната комисия да извършва проверка на съответствието на лечебното заведение на място, като се предлага това да се прави „при необходимост“. В мотивите се посочва  още, че с измененията „ще се облекчи и процесът по извършване на проверка на съответствието на лечебното заведение с критериите и условията на наредбата, включително избягване на допълнителното финансово натоварване на кандидатстващото лечебно заведение, свързано със заплащане на командировъчни разходи на експертната комисия.“

Лечебните заведения ще имат по-голяма ангажираност към обучението, като за целта е предвидено изискване за договореност на кандидатстващата за одобрение структура с друга база за обучение за модулите и разделите от практическото обучение по съответната следдипломна специалност, които лечебното заведение не може да проведе, посочват от МЗ.

Регламентирани са голям брой индикатори за изпълнение на критериите, на които трябва да отговаря структурата и организацията на дейността в лечебното заведение, необходимото оборудване и квалификацията на персонала, като голяма част от тях не са пряко свързани с провеждането на обучение, допълват от ведомството.

Така например се намалява изискването за броя лекарите в базите за обучение, като вместо двама лекари специалисти на трудов договор, ще е възможно там да има и само един.

Промяна има и по отношение на критериите за организация на дейността на лечебното заведение, свързана с обучението на бъдещите лекари. Отпада например изискването клиниката или отделението, което ще извършва обучение, да осъществява медицинска дейност от поне второ ниво на компетентност, както и „не по-малко от 30 % от преминалите болни да със заболявания, лечението на които изисква второ и по-високо ниво на компетентност, когато е приложимо“.

С целия проект може да се запознаете тук. 

Източник: Здраве.нет

Категория:

Translate »