На 24 август 2021 г. на заседание на Управителния съвет на Сдружението бе взето решение да бъде проведено редовното годишно общо събрание на Сдружение „НАЦИОНАЛНА ПАЦИЕНТСКА ОРГАНИЗАЦИЯ” (НПО), което ще бъде проведено на 30 септември 2021 г., (четвъртък) от 08:00 часа, гр. София, ул. „Чаталджа“ №76, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Приемане на годишния доклад за дейността по чл. 40, ал. 2 от ЗЮЛНЦ;
  2. Приемане на годишен финансов отчет за 2020 г. на Сдружение „НАЦИОНАЛНА ПАЦИЕНТСКА ОРГАНИЗАЦИЯ” г.;
  3. Определяне на годишен членски внос;
  4. Разни

Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум, общото събрание се отлага с един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.“

Категория:

Translate »