Проучването е проведено в периода 30.11. 2018 – 13.02.2019 г. по метода „лице в лице“ сред 673 мъже на възраст над 50 години от три вълни на национално представително проучване. Проучването е представително за мъжете в България във възрастовата категория над 50 години. Максималната статистическа грешка е ± 4.1%. 19% […]
С предложения проект се цели да се регламентират условията и реда за извършване на проверки от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, условията и реда за осъществяване на медицинския контрол по Глава четвърта от Закона за здравното осигуряване, както и обучението на служителите, които извършват проверки на извършваните от лечебните заведения дейности […]
Translate »