Постъпилите мнения, предложения и бележки в хода на обществените консултации по проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 26 за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях, са коренно противоположни, а понякога и взаимно изключващи се. Това каза министърът на […]
За почти 20 години разходите в българското здравеопазване – публични и частни, са нараснали повече от 4 пъти, но това не е довело до подобряване на нито един показател, който се взема предвид при определяне ефективността на системата, нито до устойчиво във времето подобряване на здравето на населението. Това отбеляза […]
Translate »