Европейските референтни мрежи (ERN – European Reference Networks) обединяват лекари и научни работници със задълбочени специализирани познания в областта на редките и сложните заболявания или болестите със слабо разпространение. Те представляват виртуални мрежи, в които се обсъждат диагнозите и възможно най-доброто лечение за пациентите от различни държави. 24-те европейски референтни […]
Translate »