Национална пациентска организация е учредена през януари 2010 година като обединение от юридически лица – пациентски организации. НПО е регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза.

Само за няколко дни след учредяването на сдружението, към него се присъединиха 20 национални пациентски организации и 15 регионално опериращи сдружения. Това превърна НПО в най-голямото пациентско обединение в България.

Днес броят на пълноправните членове и регионалните представители на НПО надхвърля 80.

Формирането на Националната пациентска организация е в резултат на острата нужда от силен и обединен пациентски глас, който да отстоява интересите на всеки пациент, независимо от неговото заболяване, пол, възраст, етнос, религия, сексуалност, политическа принадлежност. НПО ще даде на българския пациент възможността да защитава и да се бори за своите права, да влезе в диалог с институциите и да заеме полагащото му се място в обществото и здравната система.

Офисът на Национална пациентска организация се намира в гр. София на адрес ул. „Любен Каравелов“ №3, ет. 3, ап. 5. Работното време на офиса е всеки делничен ден от 09:30 ч. до 18:00 ч.

В офиса на НПО се управлява гореща линия на пациента 0700 10 515. Медицинските консултанти отговарят на обаждания в работни дни между 11:00 и 17:30 ч.

Визия

Здравната система да е ориентирана към пациента, правата на пациента да са развити и утвърдени и да бъде осигурен равен достъп до висококачествено здравеопазване и грижи за всички български граждани.

Мисия

  • НПО се стреми да изгражда и утвърждава силно и обединено пациентско движение на регионално и национално ниво, чийто глас е основен на всички нива в здравеопазването.
  • Пациентите да бъдат овластявани и възприети като ключов фактор от всички участници в обществените системи при създаването и развитието на здравните политики.
  • Пациентите и заинтересованите страни да бъдат информирани за правата и задълженията на пациентите;
  • Постигане на ясно изразени стандарти за представителност и авторитет на пациентските организации.

Принципи

Приобщаване и включване

Национална пациентска организация е отворена за струдничество с всички пациенти и пациентски организации, които приемат и се ръководят в действията си от ценности и принципи, сходни с тези на НПО. В стремежа си да останем верни на членовете сиq ние се вслушваме в потребностите на всяка организация, за да сме сигурни, че инициативите, които подкрепяме имат трайно въздействие върху обществото. Стремим се да подсилим пациентското движение в сфери, където то е по-слабо или дори няма такова, като подпомагаме изграждането на капацитета на съществуващи структури и инициираме сформирането на нови пациентски общности.

Недискриминиране

Национална пациентска организация работи и подпомага всички пациенти, независимо от техните заболявания, пол, възраст, етнос, религия, сексуална ориентация, политическа принадлежност.

Прозрачност

Поддържаме най-високите етични стандарти в процеса на финансиране, управлението и администриране на нашата дейност. Ръководим се от професионална етика, прозрачност и отчетност към обществото.

Демократичност

Членовете на НПО са включени във взимането на решенията и участват в изграждането на политиките на НПО.

Разбирателство

Ангажирани сме с реализирането на фундаментални и трайни промени в областите, в които работим, като съзнаваме, че достигането до значими резултати изисква колективни усилия. Затова се стремим към поемането на дългосрочен ангажимент към нашите членове и партньори.

Независимост

При реализирането на своята дейност Национална пациентска организация запазва своята независимост от партньори, институции и други заинтересовани страни. Това се гарантира посредством подсигуряването на независими един от друг източници на финансиране. Това ни гарантира запазване на интереса на Сдружението и ненамесата в неговите дейности.

Цели

Национална пациентска организация е създадена за да обедини пациентския глас и да представлява и защитава интересите на всички пациенти. Основните цели на НПО са:

  • Развитие и утвърждаване на гражданското участие в управлението и контрола на здравната система.
  • Въвеждане на принципа за равноправно тристранно партньорство между държавните органи, организациите на медицинските специалисти, сдруженията на пациентите при изработване и приемане на стратегии, критерии и норми, въвеждане на политики и практики в системата на здравеопазването.
  • Включване на представители на пациентите в управлението на структурите в системата на здравеопазването.
  • Развитие, въвеждане и утвърждаване на етични норми и правила в работата на пациентските организации, както и взаимодействието им с институциите, медиите и обществото.

История

Национална пациентска организация е резултат от дълга и изпълнена с трудности еволюция на пациентското движение в България. Процес, през който са преминали повечето държави в Европа и света. Една история, която често ни кара да се замисляме, но и ни прави по-силни и по-зрели.

Опитите за обединяване на пациентските организации започват още в края на 90-те години на миналия век. Сближаването на позициите на различните пациентски организации и най-вече на техните лидери отнема години. Първите такива организации са регистрирани едва през 2005 година.

Липсата на организационен и международен опит често води до тежки и конфликтни периоди от историята на пациентското движение у нас. Междуличностните интереси и вътрешни противоречия неведнъж са заставали над интересите на пациентите и са карали организациите да се занимават предимно със собствените си проблеми. Това е давало повод на хора, които са далеч от пациентското движение да изземват ролята и функциите на пациентските обединения и да се представят от името на всички пациенти в България. Личните интереси често са водели до отхвърляне на цели групи от пациенти и техните организации в противоречие с демократичните принципи и правото на свободно сдружаване. Неведнъж са излъчвани представители на пациентите в различни комисии, държавни институции и дори на ръководни постове без провеждане на демократични, публични и прозрачни избори. Често на тези позиции са излъчвани хора, които не притежават необходимата компетентност и опит да защитават интересите на всички пациенти.

През 2009 година някои пациентски организации, като отчитат тежкото и незаслужено положение, в което се намират пациентите в България, подемат инициатива за демократизиране и модернизиране на пациентското движение. Инициативата бързо среща подкрепата на множество национални и регионални пациентски организации и в началото на 2010 година води до създаването на най-голямото пациентско обединение у нас – Национална пациентска организация.

Учредяването на Национална пациентска организация през 2010 година полага основите на модерното пациентско движение в България. Взела си поука от миналото, още в началото на своето развитие НПО прие Етичен кодекс на пациентските организации, чиято цел е да изгради и наложи етични норми сред пациентското движение, синхронизирани с най-съвременните световни и европейски принципи.