Годишни отчети

Годишните доклади за дейността на сдружение „Национална пациентска организация” се изготвят на основание чл. 40, ал. 2 от ЗЮЛНЦ и съдържа описание на съществените дейности, изразходваните средства за тях, връзката им с целите и програмите на организацията и постигнатите резултати; размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от други дейности за набиране на средства; финансовия резултат.

2021 г.

Годишен технически и финансов доклад за 2021 г.

2020 г.

Годишен технически и финансов доклад за 2020 г.

2019 г.

Годишен технически и финансов отчет за 2019 г.

2018 г.

Годишен технически и финансов доклад за 2018 г.

2017 г.

Годишен технически и финансов доклад за 2017 г.

2016 г.

Годишен технически и финансов доклад за 2016 г.

2015 г.

Годишен доклад за 2015 г.

2014 г.

Годишен технически доклад за 2014 г.

Финансов отчет за 2014 г.

2013 г.

Годишен технически доклад за 2013 г.

Финансов отчет за 2013 г

2012 г.

Финансов отчет за 2012 г.

Доклад на Етичната комисия на НПО за 2012 г.

Доклад на Контролния съвет за 2012 г.

2011 г.

Годишен технически и финансов отчет на НПО за 2011 г.

Фонд Активни граждани

Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България www.activecitizensfund.bg по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство в рамките на проекта “Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването". Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Национална пациентска организация и при никакви обстоятелства не може да се приема, че то отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Проектът „Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването“ се изпълнява от Националната пациентска организация с финансова подкрепа, предоставени от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез иновативна електронна платформа за косултации и дебат в здравеопазването да се повиши гражданската осведоменост, да се гарантира възможност за пациентско застъпничество, вкл. чрез предлагане на законодателни промени от пациентски групи, вземащи решения на регионално и национално ниво.