Годишните доклади за дейността на сдружение „Национална пациентска организация” се изготвят на основание чл. 40, ал. 2 от ЗЮЛНЦ и съдържа описание на съществените дейности, изразходваните средства за тях, връзката им с целите и програмите на организацията и постигнатите резултати; размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от други дейности за набиране на средства; финансовия резултат.

2021 г.

Годишен технически и финансов доклад за 2021 г.


2020 г.

Годишен технически и финансов доклад за 2020 г.


2019 г.

Годишен технически и финансов отчет за 2019 г.


2018 г.

Годишен технически и финансов доклад за 2018 г.


2017 г.

Годишен технически и финансов доклад за 2017 г.


2016 г.

Годишен технически и финансов доклад за 2016 г.


2015 г.

Годишен доклад за 2015 г.


2014 г.

Годишен технически доклад за 2014 г.

Финансов отчет за 2014 г.


2013 г.

Годишен технически доклад за 2013 г.

Финансов отчет за 2013 г.


2012 г.

Финансов отчет за 2012 г.

Доклад на Етичната комисия на НПО за 2012 г.

Доклад на Контролния съвет за 2012 г.


2011 г.

Годишен технически и финансов отчет на НПО за 2011 г.

Translate »