Национална пациентска организация работи за повишаване на обществената чувствителност по въпросите на правата на пациентите и се застъпва за пациентите и проблемите, пред които са изправени неправителствените организации, защитаващи правата на пациенти с конкретни заболявания. НПО инвестира в застъпническите дейности на своите членове чрез:
* Консултации за подготовка на становища и позиции. НПО предоставя на своите членове експертна помощ при изработването на документи, които повишават политическата, медийната и обществената чувствителност по ключови въпроси и проблеми, свързани с правата на конкретни групи от пациенти, достъпа до лечение и терапия и др.
* Съдействие при организиране на дебати, форуми, дискусии и експертни срещи, насочени към решаването на проблемите на конкретни пациентски групи. НПО подкрепя своите членове с експертиза и конкретни действия при организиране и провеждане на събития, които имат за цел да доведат до реални промени в ситуацията на пациентите. Събитията могат да бъдат национални, общински, локални (само за пациентската група). При планирането и провеждането на събитията експерти на НПО подкрепят със знанията, опита и експертизата си целия процес, чийто краен резултат е постигането на конкретни договорености и план за действие.
* Създаване на мрежи за застъпничество. При наличието на сериозни предизвикателства пред повече от една пациентски общности и при появата на проблем от национално значение, НПО съдейства на своите членове да създадат и развият по-големи мрежи от пациентски организации, включително и европейски, които да допринесат за промяна на съществуващата среда.
* Информиране за промяна в законодателството и представяне на позиции и становища относно нормативната уредба. НПО проследява периодично документите, предложени за обществено обсъждане и информира своите членове за възможностите за участие с позиция и становище по тях. НПО може да подкрепи организациите при изразяването на аргументирани позиции.
За повече информация се обърнете към Секретариата на НПО на тел. +359 (0) 2 958 95 19 или чрез office@npo.bg
Национална пациентска организация насърчава независимостта на всяка организация – член на мрежата, включително и чрез подкрепа при разработване на проектни предложения за институционални или частни инвеститори в каузите.
В рамките на тази подкрепа членовете получават услуги, свързани с:
 • Информиране за възможностите за финансиране (чрез бюлетина на НПО); Планиране на логиката на проекта, помощ при анализиране на средата и ситуацията;
 • Подкрепа в целеполагането и оценката на алтернативите, включително избор на целевата група, индикаторите;
 • Оценка на риска на проектното предложение;
 • Административна помощ при комплектоване на проекта; Подкрепа в управлението на проекта, комуникирането му и др.
 • Подкрепа при отчитането на проектните предложения.
 • Други дейности, насочени към повишаването на уменията и подходите за осигуряване на финансиране от частни/институционални донори
За повече информация се обърнете към Секретариата на НПО на тел. +359 (0) 2 958 95 19 или чрез office@npo.bg
Национална пациентска организация инвестира в уменията и компетенциите на лидерите на пациентските организации, както и на доброволците/специалистите, ангажирани с реализацията на основните им дейности.
Организациите – членове на НПО могат да ползват различни обучения, свързани с повишаването на организационната и застъпническа дейност, сред които:
 • Стратегическо планиране и създаване на дългосрочен план за действие на организацията
 • Набиране на средства и привличане на подкрепа
 • Работа с медиите; Лобиране и застъпничество за правата на пациентите
 • Работа с общности; Нестопански маркетинг
 • Правна рамка на неправителствените организации
 • Финансово планиране и отчетност на проекти и дарения
 • Разработване и управление на кампании и инициативи
 • Създаване на коалиции и мрежи за промяна на политики
 • Работа с институции
 • Презентационни умения
 • Разказване на истории и популяризиране на работата на НПО
 • Други, свързани с организационните потребности
За повече информация се обърнете към Секретариата на НПО на тел. +359 (0) 2 958 95 19 или чрез office@npo.bg
Национална пациентска организация предоставя безвъзмездно на своите членове своята зала за срещи, намираща се в централния офис в гр. София (ул. Любен Каравелов 3).
Залата за срещи разполага с два сета – работна маса със 8 седящи места и мека уютна мебел с 3 места за настаняване и малка маса.
В залата за срещи може да се ползва wi-fi, мултимедиен проектор, екран и флипчарт, както и презентер (устройство за смяна на слайдове, използвано при презентации).
При необходимост и след предварителна заявка и срещу заплащане Секретариатът на НПО може да съдейства с осигуряване на кафе, освежаващи напитки и канцеларски материали.
За повече информация се обърнете към Секретариата на НПО на тел. +359 (0) 2 958 95 19 или чрез office@npo.bg
Национална пациентска организация предоставя на своите членове ИТ и дигитални услуги, които имат за цел да повишат разпознаваемостта на организациите, тяхното присъствие в интернет, както и да формират корпоративната им идентичност:
 • Дизайн на лого/отличителен знак на организацията
 • Дизайн на визитки
 • Дизайн на бланки за писма и презентации
 • Изработка на интернет страница
 • Създаване на страници в социалните мрежи, популяризиращи организацията и нейните каузи
За повече информация се обърнете към Секретариата на НПО на тел. +359 (0) 2 958 95 19 или чрез office@npo.bg
Национална пациентска организация предоставя на своите членове подкрепа, свързана с повишаването на медийната чувствителност по отношение на правата на пациентите и проблемите пред тях.
Организациите, членуващи в НПО, получават услуги, свързани с:
 • Подготовка на прессъобщения и информация за медиите;
 • Разпространяване на информацията до медиите;
 • Подкрепа при организирането на пресконференции и събития за медиите;
 • Мониторинг на медиите след събитията;
 • Организиране на специални събития – отбелязване на значими международни/световни дни, свързани с повишаването на обществената чувствителност за различни заболявания, дискусии, информационни срещи и др;
 • Подкрепа при планирането, провеждането и реализирането на кампании и/или етапи от тях.
За повече информация се обърнете към Секретариата на НПО на тел. +359 (0) 2 958 95 19 или чрез office@npo.bg
Translate »