визия

Здравната система да е ориентирана към пациента, правата на пациента да са развити и утвърдени и да бъде осигурен равен достъп до висококачествено здравеопазване и грижи за всички български граждани.

мисия

НПО се стреми да изгражда и утвърждава силно и обединено пациентско движение на регионално и национално ниво, чийто глас е основен на всички нива в здравеопазването.
Пациентите да бъдат овластявани и възприети като ключов фактор от всички участници в обществените системи при създаването и развитието на здравните политики.
Пациентите и заинтересованите страни да бъдат информирани за правата и задълженията на пациентите.
Постигане на ясно изразени стандарти за представителност и авторитет на пациентските организации.

цели

Национална пациентска организация е създадена за да обедини пациентския глас и да представлява и защитава интересите на всички пациенти. Основните цели на НПО са:
1. Развитие и утвърждаване на гражданското участие в управлението и контрола на здравната система.
2. Въвеждане на принципа за равноправно тристранно партньорство между държавните органи, организациите на медицинските специалисти, сдруженията на пациентите при изработване и приемане на стратегии, критерии и норми, въвеждане на политики и практики в системата на здравеопазването.
3. Включване на представители на пациентите в управлението на структурите в системата на здравеопазването.
4. Развитие, въвеждане и утвърждаване на етични норми и правила в работата на пациентските организации, както и взаимодействието им с институциите, медиите и обществото.

принципи

Приобщаване и включване
Национална пациентска организация е отворена за струдничество с всички пациенти и пациентски организации, които приемат и се ръководят в действията си от ценности и принципи, сходни с тези на НПО. В стремежа си да останем верни на членовете сиq ние се вслушваме в потребностите на всяка организация, за да сме сигурни, че инициативите, които подкрепяме имат трайно въздействие върху обществото. Стремим се да подсилим пациентското движение в сфери, където то е по-слабо или дори няма такова, като подпомагаме изграждането на капацитета на съществуващи структури и инициираме сформирането на нови пациентски общности.
Недискриминиране
Национална пациентска организация работи и подпомага всички пациенти, независимо от техните заболявания, пол, възраст, етнос, религия, сексуална ориентация, политическа принадлежност.
Прозрачност
Поддържаме най-високите етични стандарти в процеса на финансиране, управлението и администриране на нашата дейност. Ръководим се от професионална етика, прозрачност и отчетност към обществото.
Демократичност
Членовете на НПО са включени във взимането на решенията и участват в изграждането на политиките на НПО.
Разбирателство
Ангажирани сме с реализирането на фундаментални и трайни промени в областите, в които работим, като съзнаваме, че достигането до значими резултати изисква колективни усилия. Затова се стремим към поемането на дългосрочен ангажимент към нашите членове и партньори.
Независимост
При реализирането на своята дейност Национална пациентска организация запазва своята независимост от партньори, институции и други заинтересовани страни. Това се гарантира посредством подсигуряването на независими един от друг източници на финансиране. Това ни гарантира запазване на интереса на Сдружението и ненамесата в неговите дейности.

ОРГАНИГРАМА

Организацията се управлява от Управителен съвет, който се избира от Общото събрание на организацията
Translate »