ЕИК: 176093353
Лице за контакт: Цонка Тодорова
Адрес: гр. Бургас, ул. Демокрация 104
Телефон: +359 988 341 611, +359 56 700 629
Email: office@cpf-burgas.info
Интернет сайт: www.cpf-burgas.info
Фейсбук страница: тук
Регистрация в ТРЮЛНЦ: Да


Сдружение „Онкоболни и приятели“ работи по подобряване на условията, гарантирания достъп, равнопоставеност и равни шансове на окноболните за лечение и грижи, съгласно националните и европейските стандарти. Съдейства за пълната и всестранна информираност на членовете си за правата на пациентите, процедурите и методите на лечение, приложими по най-добрите български и световни медицински практики. Оказва съдействие за подобряване на правните регламенти в областта на онколечението, чрез проучване на опита в други европейски страни във взаимодействие със сродни пациентски организации. Сдружението подпомага, обединява и координира цялостната дейност на своите членове в защита на техните законни права и интереси. Организацията подпомага социално слабите, на инвалидите и лицата, нуждаещи се от грижи, както и социалната интеграция и личностната реализация на онкоболните, защитата на човешкото им достойнство и правото им на пълноценен и нормален начин на живот.

Translate »