ЕИК: 147031562
Лице за контакт: Митка Георгиева
Адрес: гр. Бургас, ул. „Янко Комитов“ № 4
Телефон: +359 887 395 403
Email: contact@sdrujenieusmivka.org
Интернет сайт: https://sdrujenieusmivka.org/
Фейсбук страница: тук
Регистрация в ТРЮЛНЦ: Да


СНЦ „Усмивка“ – Бургас работи за личностното развитие на децата и младите хора чрез откриване и развитие на творческите им заложби, осмисляне на свободното им време чрез форми за самоутвърждаване и изява на личността им, възпитание в родолюбие, партньорство и гражданско поведение. Организацията инвестира в изграждане на устойчива ценностна система чрез въвличане на децата и младите хора в дейности по опазване на околната среда и съхраняване на културните традиции. Друг приоритет на организацията е социалната адаптация, личностната и професионалната реализация на деца и младежи в риск от социално слаби семейства и етнически малцинства, без родители, бездомни, наркомани, жертви на насилие и др. Цел та работата на сдружението е и социалната интеграция на деца и младежи с увреждания и положителна промяна в отношението на обществото към тях. Органирез осигуряване достъпа до лечение, подобряване условията за лечението им и подобряване качеството им на живот.

Translate »