PERSIST

PERSIST

PERSIST е новият проект, по който НПО ще работи 3 години (2020 – 2023), съвместно с 13 организации от 10 държави. Проектът, с партньори от Испания, Италия, Австрия, България, Словения, Латвия, Швейцария, Португалия, Белгия и Турция, се финансира от Европейския съюз по програма „Хоризонт 2020“.  

PERSIST е система, която ще служи като помощно средство на лекарите при вземане на решения, относно подобряване на качеството на живот при пациенти с онкологични заболявания – с рак на гърдата, колоректален рак, чрез Big Data технологии. Инициативата предвижда участието на 150 пациенти и 32 здравни специалисти от 4 различни страни.

Ролята на НПО в проекта е да координира и ръководи комуникационните дейностиПо времето на целия проект НПО ще отговоря за предоставянето на гледната точка на пациентите, която е от съществено значение за успеха на проекта. НПО ще ангажира и група пациенти, които да тестват използваемостта на приложението mHealth и да дадат обратна връзка. 

Разработките и резултатите от проекта ще бъдат от полза за пациентите и техните лекуващи лекари: 

 • Ще включват персонализирана препоръка и планиране на грижите, за да съкрати периода на възстановяване и облекчаване на неблагоприятния ефект от лечението 
 • Ще предоставят ефективни стратегии за положителни промени в начина на живот на пациентите и успешното им завръщане на пазара на труда 
 • Ще са насочени към подобряване на прогнозата за тяхното заболяване, чрез прогнозиране и следене на състоянието на пациентите 
 • Ще служат за улеснение на медицинските интервенции, които допринасят за ранно диагностициране и консултиране 

На сайта на проекта ще бъдат публикувани материали, отразяващи напредъка за постигането на целите, брошурите, бюлетините, презентациите на партньорите от различни събития и инициативи, както и материалите за медиите, включително печатни, радио и ТВ материали. 

Публичност на проекта:

 • Присъствие и публикуване в социалните медии – Facebook, LinkedIn, YouTube Twitter и т.н. 
 • Изготвяне на матриали за проекта – брошури, информационни листове, плакати и др. 
 • Дигитални материали  видеоклипове за концепцията и резултатите на проекта, прессъобщения и бюлетини. 
 • Организиране на семинари за представяне на резултатите пред широката публика и обществото. Фокус групи и информационни кампании, свързани с различните видове ракови заболявания. 
Осигуряване на подкрепа за включване в трудова заетост на лица с увреждания

Осигуряване на подкрепа за включване в трудова заетост на лица с увреждания

Проектът е насочен към създаването на предпоставки предложение за активно социално включване на пазара на труда на хора с увреждания. Проектът се изпълнява от Сдружение „Национална пациентска организация“ и Българска стопанска камара. Двете организации имат богат опит в дейности, инициативи и проекти, посветени на подпомагането на лица с увреждания за интеграцията им на пазара на труда.

В този аспект, целите и дейностите, заложени в проектното предложение изразяват последователността и устойчивостта на кандидата и партньора по отношение на интеграцията на лица с увреждания. Фокусът на проекта е съсредоточен върху осигуряване на подкрепа за преодоляване на специфичните ежедневни проблеми на лицата с увреждания и техните семейства, които в най-голяма степен възпрепятстват реализацията им на пазара на труда. Дейностите по проекта допринасят за преодоляване на проблеми като дискриминация, влошен здравен статус, недоверие от страна на работодателите, медикализация, десоциализация и демотивация и др.

Организациите-участници в проекта предвиждат да постигнат основната цел на проекта чрез подход, базиран на 3 основни компонента – сближаване на целевата група с представители на бизнеса чрез иновативна информационна платформа (Дейност 1), провеждане на информационна кампания за популяризиране на възможностите за включване в заетост на целевите групи (Дейност 2) и осигуряване на нова комплексна социално-здравна услуга за подпомагане на включването в заетост на представителите на целевата група (Дейност 3).

Проектът се изпълнява за период от 13 месеца и бюджет от 195 058,50 лв.

Бяла книга за персонализираната медицина в България – пътна карта за интегриране на иновациите в медицината на 21 век

Бяла книга за персонализираната медицина в България – пътна карта за интегриране на иновациите в медицината на 21 век

Проектът „Бяла книга за Персонализираната медицина в България – пътна карта за интегриране на иновациите в медицината на 21 век с цел промяна на политиките в здравеопазването, чрез активно гражданско участие и поставяне на пациента в центъра на системата“ е одобрен за изпълнение по процедура BG05SFOP001-2.009 – „ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА ФОРМУЛИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО“.

Проектът инициира нов модел в здравеопазването, базиран на персонализираната медицина, чрез механизмите на гражданско участие в процесите на формиране и изпълнение на политики. В рамките на проекта се демонстрират възможностите за навлизането на иновативни решения в здравеопазването, чрез активно включване на заинтересованите страни, на базата на прилагане на партньорски подходи в работата. Предвидените дейности повишат информираността и насърчат гражданите, гражданските организации и бизнеса да се включват, чрез активна позиция, в съвместна работа с администрацията и на основата на партньорски подходи, обществото да бъде своеобразен коректив на политическите решения и цели. Внасянето на препоръки и предложения, изготвени вследствие на проведените изследвания, проучвания и анализи, в рамките на проекта, представляват инструмент за участие на гражданите в определянето на държавната политика в толкова чувствителна за обществото сфера, каквато е здравеопазването.

Проектът е стъпка към формиране на обществено отговорна здравна политика, чрез включване в дейностите на заинтересованите страни и прилагане на механизми за консенсусни решения, поставяне на пациента в центъра на системата, подобряване на предоставянето на здравни услуги и изграждане на по-добра регулаторна среда за гражданско участие при определяне на бъдещата здравна политика.

Проектът цели да насърчи гражданите, гражданските организации и бизнесът да се включват, чрез активна позиция, в съвместна работа с администрацията и на основата на партньорски подходи, обществото да бъде своеобразен коректив на политическите решения и цели.

Дейностите от проекта са насочени и към популяризиране, интегриране и утвърждаване в практиката на персонализираната медицина и залагане на принципите й при провеждане на бъдеща здравната реформа. Проектните дейности са насочени към открито и отговорно управление, насърчавайки включилите се представители на администрации на държавни институции и органи на управление – отговорни за вземането на решения, изработването и изпълнението на политики, стратегически документи, закони и нормативни актове, към активна работа с гражданските организации. Към тях ще бъдат адресирани препоръките, изготвяни в рамките на проекта, за подобряване процесите по предоставяне на здравни услуги и изграждане на по-добра регулаторна среда в сферата на здравеопазването.

Проектът се изпълнява в партньорство между Сдружение „Българска асоциация за персонализирана медицина“ и Сдружение „Национална пациентска организация“.

Срокът за изпълнение е 12 месеца от датата на подписване на Договора за БФП.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Проектът е на стойност 89 999,97 лв., от които 76 499,97 лв. европейско финансиране и 13 500 лв. национално съфинансиране.


Материали от проекта

Доклад по проект № BG05SFOP001-2.009-0025-C01 „Бяла книга за Персонализираната медицина в България – пътна карта за интегриране на иновациите в медицината на 21 век с цел промяна на политиките в здравеопазването, чрез активно гражданско участие и поставяне на пациента в центъра на системата

АНКЕТА по проект № BG05SFOP001-2.009-0025-C01 „Бяла книга за Персонализираната медицина в България – пътна карта за интегриране на иновациите в медицината на 21 век с цел промяна на политиките в здравеопазването, чрез активно гражданско участие и поставяне на пациента в центъра на системата

Доклад на тема „Механизми и предложения за подобряване на средата за гражданско участие в сферата на здравеопазването, 2019“

Доклад на тема „Подобряване на гражданското участие в процесите на формиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в здравеопазването: опит, добри практики и иновативни решения в рамките на ЕС“

Анализ на тема „Бяла книга за Персонализираната медицина в България – пътна карта за интегриране на иновациите в медицината на 21 век с цел промяна на политиките в здравеопазването, чрез активно гражданско участие и поставяне на пациента в центъра на системата“

Отговорността на младите пациенти – за по-светло бъдеще

Отговорността на младите пациенти – за по-светло бъдеще

На 15 август 2012 г. Национална пациентска организация стартира изпълнението на проект „Отговорността на младите пациенти – за по-светло бъдеще”, финансиран по програмата „Младежта в действие” на Национален център „Европейски младежки програми и инициативи“. Проектът е продължение на успешно реализирания през 2011 г. проект „Млади пациенти за по-светло бъдеще” и показва устойчивостта на постигнатите резултати.

Като част от инициативите на проекта „Отговорността на младите пациенти – за по-светло бъдеще” бе провеждането на II-ра Национална младежка среща, в която се включиха млади хора, представители на пациентски организации и организации на и работещи за млади хора с увреждания от цялата страна. В Младежката среща участие взеха доайени на пациентското движение в България и представители на институциите, пряко свързани с живота на пациентите – Български лекарски съюз, Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи и Български фармацевтичен съюз.

Чрез лекции, ролеви игри и дискусии младежите бяха обучени как да управляват конфликтите и отношенията с другите, как да отстояват интересите си, как да привличат подкрепа, създават партньорства, набират средства и развият комуникационните си умения. Освен това по достъпен начин бяха разяснени механизмите за партньорство между институциите в сферата на здравеопазването и пациентските организации, добрите практики и личния опит на младите пациенти, възможностите за креативност и реализиране на младежки политики в областта на здравеопазването при кандидатстване по европейски проекти.

В рамките на проекта „Отговорността на младите пациенти – за по-светло бъдеще” и във връзка с функционирането на НПО – клон Младежки бяха организирани и 2 семинара. Целта на първия семинар, проведен на 10 и 11 ноември 2012 г.,  бе да потвърди мисията, визията и целите на организацията, да създаде правила за вътрешна организация на работата, включващи принципите, етичните норми, административните функции и разпределението на отговорностите между членовете на УС, да планира основните оперативни цели до края на 2012 г. и задачите за 2013 г.

На 16 декември 2012 г. се проведе и вторият семинар, целящ да подпомогне младите хора от Управителния и Контролния съвет на Националната младежка пациентска организация при планирането на каузи, определянето на цели и прилагането на различни стъпки за набиране на средства и ресурси.

Млади пациенти – за по-светло бъдеще

Млади пациенти – за по-светло бъдеще

Проект „Млади пациенти – за по-светло бъдеще“ се финансира по програма „Младежта в действие” на НЦЕМПИ и цели интегриране на младите хора в неравностойно положение и с различни заболявания, както и увеличаване на ролята и влиянието им при провеждането и създаването на здравната политика на България. В проекта е предвидено провеждането на Национална младежка среща, в която да вземат участие 100 младежи с различни заболявания.

Националната младежка среща все проведе в периода 17-19 юни 2011 г. във Велинград. На официалното откриване присъства г-жа Лорен Суше – представител на Европейски пациентски форум, а сред лекторите бяха още: г-жа Десислава Добрева, гл. експерт към Програма „Младежта в действие”; г-жа Калина Костадинова, гл. експерт към Министерство на труда и социална политика; д-р Рада Бояджиева, гл. инспектор в сектор „Здравеопазване” към Община Пловдив; г-жа Ренета Венева, председател на Националния алианс за работа с доброволци.

На Националната среща присъстваха 100 младежи, които под формата на лекции и ролеви игри бяха запознати с дейността на здравните институции в България, законодателния процес, механизмите за влияние, възможностите за участие и включване в здравната политика, вариантите за партньорството със здравните институции, както и възможностите за младежко участие при взимането на решения на практика.облеми на здравеопазването.

В рамките на проекта „Млади пациенти – за по-светло бъдеще” беше създадена онлайн платформа за дебати и консултации, където да се разискват проблеми на здравеопазването и в ключови области в здравната политика; предстоящи промени на законодателството; актуални законопроекти. Освен това бе изграден форум за мненията на младежите по здравни въпроси, където техните позиции и препоръки да бъдат пренасочвани към институциите при обсъждане на съответните документи.

В заключителния етап на проекта бе издаден „Наръчник на младия пациент”, който съдържа информация за проекта, насоки към младите хора за увеличаване на участието им в процеса на вземане на решения в здравеопазването, както и препоръки и становища към институциите.

Среда отвътре навън

Среда отвътре навън

Проект „Среда отвътре навън“ e изпълнен в периода 2014-2015 г. и се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014. Програмата цели насърчаване повишаването на капацитета на НПО и на благоприятстваща среда за работа на неправителствения сектор.

По повод началото на проекта „Среда отвътре навън”, през месец април 2014 г. се проведе стартираща среща в офиса на Национална пациентска организация, където беше направено официално представяне на проекта пред участниците, бяха разяснени етапите и процесите на работа с отделните организации, както се разгледаха методите и инструментите, които ще бъдат използвани по време на проекта. Участие в събитието взеха д-р Станимир Хасърджиев, председател на Национална пациентска организация, Станимир Кискинов и Йордан Танковски – консултанти и обучители по проекта, както и представители на участващите организации от шестте планови региона в България.

В рамките на проекта бяха реализирани различни активности, сред които: извършване на оценка на организационния капацитет на НПО и нейни организации членки, изготвяне на препоръки и указания за подобряване на работата, разработване и изпълнение на обучителни програми по тематичните области: застъпничество, доброволчество, комуникации, проекти, фондонабиране и конфликти.

Като част от проекта „Среда отвътре навън” бяха проведени осем двудневни обучения в различни градове, в които се включиха 138 представители на 28 организации членки на НПО. Беше апробирана Методология и Рамка за оценка на капацитет на организациите, беше разработен и Инструмент за последващо проследяване на въздействието от проекта.

Според г-н Милен Чавров, ресорен член на УС на НПО в направление „Членство и регионални структури“, проектът е оказал „огромен ефект върху повишаването на капацитета на членските структури на НПО, което е от изключително значение за постигане на силно пациентско движение в страната.“

Проектът  „Среда отвътре навън“ приключва на 18 април 2015 г. в Пловдив, с провеждането на двудневен Национален форум „Организационно развитие и укрепване на Национална пациентска организация“. Събитието стартира с пресконференция на тема „Значимост на подобряването на организационното развитие и укрепване на пациентските организации в България“, като освен това бяха представени и постигнатите резултати от реализирания проект. Участие в пресконференцията взеха д-р Станимир Хасърджиев – председател на Национална пациентска организация; г-н Милен Чавров – зам.-председател на Национална пациентска организация; г-жа Ирина Симитчиева – председател на Сдружение „Сили имам да се боря“ – участник в проекта; г-жа Елисавета Котова – председател на Национална асоциация на децата и младите хора с диабет и представител на НПО за област Пловдив.

Като пример за успеха на проекта, председателят на онкологичното Сдружение „Сили имам да се боря“ и участник в проекта – Ирина Симитчиева, заяви, че нейната организация вече прилага на практика наученото по време на обученията, като посочи като пряк резултат от тях новосъздадените партньорства на Организацията с кметовете на Ихтиман, Самоков и Елин Пелин. Благодарение на наученото, Сдружението е подобрило комуникацията си с местните медии и е успяло да привлече множество доброволци към Организацията.

Конкурс за инициативи на членове на НПО

Конкурс за инициативи на членове на НПО

 

КОНКУРСЪТ

Инициативата има за цел да насърчи организациите членове на Национална пациентска организация да споделят своите практики, които подобряват благосъстоянието на пациентите и инвестират в пациентското движение у нас. Конкурсът дава възможност на организациите да представят свои проекти, като същевременно се създаде среда за обмен на добри практики и опит. По този начин ще се демонстрира ролята на национално представителните организации и техните членове като ефективен партньор в здравния сектор, който играе ключова роля за подобряване на системата.


КРИТЕРИИ ЗА ИНИЦИАТИВАТА:

 • Организацията, предложила практиката, да е член на НПО;
 • Инициативата трябва да е реализирана, а не да е текущ проект;
 • Инициативата да е насочена пряко към подобряване благосъстоянието на пациентите и/или общности от пациенти, като може да бъде за:
  • застъпничество и защита на правата на пациенти;
  • решаване на значими проблеми;
  • преодоляване на икономически и социални бариери и предизвикателства;
  • подобряване на социалното и икономическото състояние на пациентите;
  • популяризиране на заболявания и/или достъп до лечение;
  • подобряване достъпа до лечение на конкретно заболяване.
 • Инициативата да е реализирана в партньорство с поне една от следните заинтересовани страни: институции, национални или местни органи на управление, неправителствени организации, търговски дружества, фармацевтична индустрия, здравни експерти, медии.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ / СРОКОВЕ ЗА УЧАСТИЕ / НАГРАДИ

Всяка организация, която желае да се включи в конкурса, може да изпрати попълнения формуляр, приложен по-долу, до 30 септември 2018 г. на еmail: office@npo.bg и alexander.m@npo.bg

Предложените инициативи ще бъдат оценени от независимо жури, в което ще вземат участие представители на Етичната комисия на НПО, съсловни организации в сферата на здравеопазването, журналисти и представители на здравни институции и др.

Проектите ще бъдат представени в рамките на изложба по време на Седмия Национален конгрес на пациентските организации и ще бъдат презентирани в рамките на IV пленарна сесия: „Обмен на добри практики и ролята на национално представителната организация като ефективен партньор в здравеопазването”. Като допълнение към това те ще бъдат представени на интернет страницата на Сдружението и в бюлетина, който се разпраща до всички партньори.

Отличените организации и техните инициативи ще получат финансови награди както следва:

 • 1 място – 1000 лева
 • 2 място – 500 лева
 • 3 място – 300 лева

Наградите ще бъдат предоставени под формата на парично дарение, което да подкрепи дейността на организацията, насочена пряко към пациентската общност.

 


ФОРМУЛЯР ЗА УЧАСТИЕ

 

Информационен пациентски център

Информационен пациентски център

Една от основните цели, с която беше създадена Национална пациентска организация е оказването на подкрепа на пациента чрез достоверна и актуална информация и повишаване на познанията му във връзка с неговия здравословен проблем.

Имайки статут на национално представена организация за защита правата на пациентите в България, отговорността на Национална пациентска организация става още по-голяма, бивайки официален изразител на гласа на пациентските организации, които представлява.

Национална пациентска пациентска организация поддържа следните услуги  подкрепа на пациентите:

Специализиран кол център – гореща линия – 0700 10 515

На него всеки делничен ден от 10.30 до 17.30 часа отговарят медицински консултанти, които предоставят информация на пациентите относно здравните им права, предоставят контакти на здравни институции, насочват ги към консултации със специалисти, приемат сигнали за етични и документални нарушения, както и подозрения за пропуски в диагностично-лечебния алгоритъм, благодарности към здравни работници,  и др.

Горещата линия обслужва и различни кампании на сдружението, например за записване за безплатни прегледи, проследяване на резултати от кампании и обратна връзка от пациентите във връзка с проведени активности и др.

Индивидуално консултиране на пациенти

Основен момент  в дейността на НПО е директната работа с пациентите:

 • изготвяне на документи (жалби, искания, възражения);
 • консултации във връзка с документация по конкретните здравни случаи;
 • провеждане на безплатни консултации;
 • насочване към здравни заведения и др.
Програма „Достъп до лечение“

Програма „Достъп до лечение“

За да се отговори на все по-нарастващите нужди на пациентите, през 2014 г., с любезната подкрепа на Байер България, НПО стартира иновативната за пациентските организации програма „Достъп до лечение“. Приоритетите на програмата са съдействие, информационна обезпеченост и подобряване на достъпа на пациентите до качествени и навременни здравни услуги.

При изпълнение на дейностите специалистите, ангажирани в програмата, си сътрудничат с пациентските групи, медицинските специалисти и здравните експерти, държавните институции и изграждат партньорства на междуинституционално ниво.

Специалистите в програмата участват в работни групи и формални и неформални срещи, изработват становища по законопроекти и проектонаредби, касаещи пряко здравето и благополучието на българските пациенти, коментират казуси, изразяват позиции и предлагат решения от името на пациентското движение.

Програмата „Достъп до лечение“ има следните успехи до момента: 

 • Осигуряване на достъп до лечение за заболявания чрез поемане на разходите от НЗОК;
 • Осигуряване на достъп до специализирана диагностика чрез поемане на разходите от НЗОК;
 • Активно участие и изготвяне на становища по законопроекти и проектонаредби;
 • Присъствие на заседания на Комисия по здравеопазването;
 • Създаване на механизъм за участие на пациентите в оценка на здравните технологии;
 • Разработване на пациентската част на обществена платформа за достъп до клинични проучвания;
 • Застъпнически дейности и осигуряване на достъп до здравни услуги на пациенти;
 • Осигуряване на достъп до лечение на пациенти със зависимости и др.

Основен приоритет на програмата остава подобряването на достъпа до здравни услуги на пациентите.

В този контекст продължават активностите, свързани с:

 • заболявания, чието лечение не се реимбурсира от НЗОК;
 • заболявания, чието лечение се реимбурсира от НЗОК, но не се поемат разходите за съпътстваща диагностика;
 • диагностиката на заболявания и състояния;
 • профилактика и превенция на социалнозначими заболявания;
 • работа на междуинституционално ниво.
 • icon
 • icon
 • icon
 • icon
Лекарства без граници за българските пациенти

Лекарства без граници за българските пациенти

Стартира нова съвместна инициатива между Национална пациентска организация (НПО) и водещото социално-здравно предприятие ТheSocialMedwork. Тя ще позволи на българските пациенти, страдащи от сериозни заболявания като рак на гърдата, левкемия и Паркинсон, да получат достъп до иновативни и животоспасяващи лекарства преди да бъдат налични в България. По искане на болниците в рамките на утвърдените нормативни рамки, ТheSocialMedwork ще може да доставя лекарства, които не са регистрирани на българския или европейския пазар, но са налични в която и да е точка на света, като например САЩ. Досега достъпът до тези лекарства за българските пациенти беше затруднен, което илюстрира най-ниската стойност на медицинска употреба на тези лекарства сред страните от Европейския съюз. Тази нова здравна инициатива цели да трансформира системата за достъп в България като подсигури такъв до утвърдени медицински медикаменти от САЩ и Европа.

При наличие на лекарско предписание и посредством своята онлайн платформа, базираното в Амстердам предприятие – ТheSocialMedwork, подсигурява достъпа на пациенти и доктори до най-новите и иновативни лекарства, одобрени от Европейския съюз или САЩ. Екипът на TheSocialMedwork е съставен от здравни професионалисти, учени и адвокати, които имат експертни знания относно регулацията на лекарствата. Те постоянно се информират относно най-иновативните лечения по цял свят, доставяйки лекарства, произлизащи от оригинални производители, които са одобрени от реномирани агенции, като например Американската агенция по храни и лекарства (FDA) и Европейската агенция по лекарствата (EMA). Организацията може да достави медикаменти за пациенти от почти всяка държава в рамките на седмици от началното им одобрение. Тази платформа вече официално стартира в България, като това я прави първата страна за Централна и Източна Европа.

„Това са добри новини за българските пациенти“, каза председателят на Национална пациентска организация д-р Станимир Хасърждиев. „В миналото българските пациенти трябваше да чакат твърде дълго преди да получат достъп до тези иновативни лекарства. Сега вече това се променя благодарение на тази инициатива“.

Основателят на TheSocialMedwork Шаак Винк сподели: „Не е нужно българските пациенти да чакат толкова дълго. Лекарствата са вече одобрени и са достъпни за останалите страни, тук не бива да бъде по-различно“. TheSocialMedworк е базирана в Холандия, но действа в страни по целия свят и вече е помогнала на пациенти от САЩ, Европа и Китай да получат достъп до потенциално животоспасяващи лекарства. „За нас България е водеща страна в усилията за засилване достъпа до лекарства в Централна и Източна Европа. Точно заради това избрахме България да бъде първият ни официален представител за региона“, сподели г-н Винк. Платформата има функция за превод, което позволява наличната информация да бъде четена на български език.

Тъй като предоставените лекарства са иновативни, те често са също така скъпи. Макар да има случаи, в които българските болници може да покрият разходите, се очаква по-голямата част от пациентите сами да заплатят медикаментите. Г-н Винк от TheSocialMedwork сподели: „Цените на тези лекарства са определени от фармацевтичната индустрия. За съжаление, ние не можем да ги променяме. Тъй като лекарствените продукти са нови и иновативни, тяхната употреба не е широко разпространена. Когато количеството се увеличи, цените е вероятно да паднат, което е и от първостепенна важност за TheSocialMedwork и нашите пациенти.“

Д-р Станимир Хасърджиев сподели: „Това е началото, но има още много път да бъде извървян. Все пак подобряването на достъпа до тези лекарства е движение в правилната посока. НПО продължава да работи върху понижаването на цените, за да спомогне подсигуряването на достъпа до лекарства за онези, които се нуждаят“.

Стартирането на новата инициатива е възможно вследствие на усилията, положени от Национална пациентска организация да подобри достъпа на българските пациенти до лекарства. НПО е също така един от основателите на пациентски ориентираното „Партньорство за достъп до качествено здравеопазване“ (PACT) – платформа, която свързва съответните здравно заинтересовани страни, подобрявайки достъпа до лекарства в Централна и Източна Европа. НПО е също така активен сътрудник в няколко други европейски форуми, свързани с темата за достъп до лекарства. Нейният председател д-р Станимир Хасърджиев посочи: „Подобряването на достъпа до лекарства е наш приоритет. В продължение на дълго време работим съвместно с други организации, за да го осигурим на българските пациенти.“

За повече информация посетете:

 • icon
Здравен отзив

Здравен отзив

Здравен отзив е платформа за измерване на пациентската удовлетвореност. Чрез тази инициатива целим, от една страна, да улесним пациентите в диалога им със здравните институции, от друга – да покажем множеството добри примери за професионализъм и хуманност, а от трета – да помогнем за подобряване качеството на системата на здравеопазването в България.

Вижте повече ТУК!

 • icon
Ваксинирай! Защитавай!

Ваксинирай! Защитавай!

Национална информационна кампания „Ваксинко“ се организира от Национална пациентска организация, съвместно с Български червен кръст, Българска педиатрична асоциация и Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в България  и под патронажа на Министерство на здравеопазването.

Идеята за Национална информационна кампания Ваксинко възникна вследствие на разширено заседание на работна група „Лекарствена политика“ към Съвет „Партньорство за здраве“ през юли 2015 г. Целта на Ваксинко е да укрепи доверието в постиженията на съвременната медицина и да подчертае ключовата роля на ваксините и ваксинопрофилактиката като най-евтиния и същевременно най-ефикасния метод за противодействие на ваксинопредотвратими заболявания.

Официалният старт на инициативата беше даден през февруари 2016 г., под егидата на Министерство на здравеопазването, в партньорство с Българска педиатрична асоциация (БПА), Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в България (НСОПЛБ) и Български червен кръст (БЧК).

Инициативата e дългосрочна и целогодишна, като включва използването на информационни канали и материали, социални мрежи, провеждане на различни специални и медийни събития и др. Лайтмотив на кампанията е ползата и необходимостта от поставянето на ваксините от Задължителния имунизационен календар, както и възможностите за неговото разширяване, с цел увеличаване обхвата на профилактиката на социалнозначимите заболявания, които могат да бъдат предотвратени чрез ваксини.

В кампанията се отбелязват значими събития, напр. Европейската имунизационна седмица, но се извършват и целогодишни дейности, като акцент са различни заболявания в различните месеци и сезони.

Системно продължава поддържането на интернет сайта и фейсбук страницата, която се обновява ежедневно, популяризирането на видеоклиповете, произведени за целите на кампанията, както и организирането на различни дейности и събития, целящи да поддържат обществения интерес и да създават актуално и адекватно медийно съдържание за ваксините и ваксинопрофилактиката, което естествено да противодейства на антиваксиналните настроения в обществото, базирани на непълна и неточна информация.

Информационните материали на кампанията можете да видите тук:


Често задавани въпроси  История на ваксините  I  Новини
Национален пациентски център

Национален пациентски център

Информация за проекта в PDF формат можете да изтеглите ТУК

Защо е необходим Националният пациентски център?

В обществото е назряла необходимост от изграждане на единен референтен център за пациента, който да обхваща всички групи заинтересовани лица, в който всеки гражданин да може да получи комплексно обслужване за всеки аспект, засягащ неговото здраве и здравето на семейството му.

Центърът ще предоставя безплатни консултации за:безплатни изследвания, включване в програми за повишаване на здравната култура и менажиране на заболяването, юридически съвети, лечение в страната и чужбина, като успоредно с това ще създаде възможност за получаване на обратна връзка иосъществяване на активен диалог с гражданското общество.

Центърът ще изпълнява различни програми, свързани с: интеграция на хора с увреждания, повишаване здравната култура на обществото, подобряване достъпа до безплатни изследвания, ранна диагностика и лечение на социално-значими заболявания, подобряване на здравните политики в страната, реализация на европейски проекти и инициативи на европейско и международно ниво.

За целта, в Центъра ще бъдат изградени: спортна площадка, адаптирана за нуждите надеца и възрастни със специални потребности, Център за семинари и обучения, Национален здравен информационен център, Здравна библиотека, адаптирана за незрящи хора, Национален център за развитие на здравния туризъм за пациенти от ЕС.

Центърът ще служи и за свързващо звено и обединение между всички заинтересовани групи: институции, медицинска общност, здравни и социални медии, индустрия, пациенти и уязвими групи от обществото.

Основни приоритети на Центъра

Националният пациентски център в България ще бъде изграден по европейски модел, като в ЕС вече има изградени два подобни центъра – в Холандия и Швеция. НПО ще взаимства добрия опит на съществуващите вече Центрове и ще създаде подобен такъв в страната, който ще бъде адаптиран за нуждите на българските граждани.

Всеки гражданин ще може да получи от Центъра информация и консултация за: възможности за безплатни изследвания, включване в програми за повишаване на здравната култура и менажиране на заболяването, юридически съвети при възникнали казуси, лечение в страната и чужбина и други. Консултациите се извършват по телефон, на място, по имейл, чрез социални мрежи.

Центърът ще създаде и възможност за получаване на обратна връзка и осъществяване на активен диалог с гражданското общество.

Други приоритети за работата на Центъра са:

 • Изпълнение на проекти за повишаване здравната култура на българското общество;
 • Изпълнение на проекти за интеграция нахората с увреждания;
 • Изпълнение на проекти, свързани спопуляризиране на страната ни като дестинация за здравен туризъм;
 • Изпълнение на проекти за подобряване достъпа до безплатни изследвания, ранна диагностика и лечение на социално-значими заболявания;
 • Изпълнение на проекти за подобряване на здравните политики в страната
 • Изпълнение на европейски проекти;
 • Работа с уязвими групи, малцинства,възрастни хора, хора, живеещи в малки населени места и села;

Кой ще се възползва от услугите на центъра?

 • Български пациенти от цялата страна;
 • Чуждестранни пациенти, които желаят да селекуват в страната;
 • Близки и роднини на пациенти;
 • Уязвими групи;
 • Деца, младежи и възрастни в неравностойно положение;
 • Здравни и социални журналисти;
 • Лекари и болнични заведения;
 • Институции, работещи в посокаподобряването на здравеопазването и здравните политики в страната.

Какви услуги ще предоставя центърът?

Изграждане на спортна площадка за хора със специални потребности

За осъществяване на един от приоритетите на Центъра – подобряване интеграцията и развитието на хора с увреждания, НПО планира да изгради спортна площадка, адаптирана за нуждите на деца и възрастни със специални потребности. Площадката ще бъде изградена върху сега съществуващия училищен двор и ще бъде със свободен достъп за всички желаещи да се възползват от нея.

Площадката може да бъде използвана запровеждане на:

 • Параолимпийски игри;
 • Национални и международни игри за трансплантирани и диализирани;
 • Международен турнир в подкрепа на донорството и други специални събития.

Изграждане на център за семинари и обучения

Физкултурният салон на сградата ще бъде превърнат в зала за обучения и семинари. Там ще бъдат провеждани:

 • Обучения на пациенти, младежи, възрастни хора, млади родители и техните близки;
 • Конференции на пациентските движения;
 • Семинари за журналисти;
 • Здравни събития и изложения;
 • Събития, свързани със здравна, младежка, социална и образователна насоченост.

Изграждане на Национален здравен информационен център

В Националния здравен информационен център ще бъдат предоставяни безплатни консултации на място или чрез телефон, имейл, социални мрежи и поща за:

 • Правата на пациента;
 • Предпазване от различни заболявания;
 • Възможности за лечение;
 • Информация по програми на правителствени инеправителствени организации;
 • Възможности за безплатни изследвания поразлични заболявания;
 • Други въпроси, свързани със здравнатасистема и правата и задълженията на пациента;
 • Включване в програми за повишаване наздравната култура и менажиране на заболяването;
 • Юридически съвети при възникнали казуси;
 • Майчино и детско здраве;

Центърът ще създаде възможност за получаване на обратна връзка и осъществяване на активен диалог с гражданското общество.

Изграждане на Специализирана здравна библиотека

В Центъра ще бъде изградена специална библиотека, която ще съдържа литература, свързана с: разпространение, лечение и превенция на социално-значими заболявания, детски заболявания, майчинство и др., юридическа литература, свързана с правата на пациентите и гражданите; литература, свързана с отглеждането и правата на децата.

Библиотеката ще бъде пригодена за хора с увреждания, като ще включва и набор от брайлови книги. Специално за незрящите ще бъдат набавени и множество аудио книги, които ще бъдат на разположение в компютърната зала на библиотеката.

Библиотеката ще разполага и с множество онлайн книги и списания, които ще бъдат достъпни запреглед и сваляне на компютри, на място в Центъра.

Изграждане на Национален център за развитие на здравния туризъм в България

Съгласно директива2011/24/ЕС, гражданите на Европейския съюз могат да получават здравни грижи в рамките на страните членки на ЕС. Това дава на България благоприятна възможност за развитие на здравен туризъм, което ще спомогне за повишаване на инвестициите в сектора и подобряване на качеството на здравните услуги.

Националният център за развитие на здравния туризъм в България ще:

 • Прави връзката между пациентите от ЕС и здравните заведения и специалисти в страната;
 • Консултира пациентите относно възможностите за лечение в страната;
 • Помага при подготовка на необходими документи;
 • Съдейства в цялостния процес по диагностика, лечение, път, настаняване и престой в страната;
 • Проследява удовлетвореността на получените услуги.

Развитие на разнообразни социални услуги

В Центъра ще бъдат развивани разнообразни социални услуги, като:

 • Обмен на употребявани медицински помощни средства и изделия (патерици, инвалидни колички, легла, санитарни столове и др.)
 • Услуги, свързани с предоставяне на палиативни и домашни грижи за широк кръг от пациенти.

Поместване на административното управление и развитие на Национална пациентска организация и нейните членове

В Центъра ще бъде поместено и административното управление на Национална пациентска организация. От Националния център, администрацията на НПО ще може да работи по:

 • Администрация и координация на дългосрочната инициатива „Партньорство за здраве“
 • Разработване и реализация на проекти, свързани с развитие на здравните политики в страната и ЕС
 • Разработване и реализация на проекти за повишаване на здравната култура и информираност на гражданите
 • Разработване и реализация на проекти за предоставяне на безплатни изследвания по различни заболявания
 • Подпомагане на дейността на организации членки и териториални представители по региони и по различни заболявания.


Вижте новините, свързани с Националния пациентски център, ТУК!

Близо до теб

Близо до теб

За проекта

Първият проект на Националната пациентска организация е „Близо до теб”.

Проектът е дългосрочен и ще бъде осъществен чрез изграждането на партньорска мрежа от пациентски организации, извършващи дейността си на регионално ниво. Участието в него е доброволно и предоставя множество възможности на партньорите.

Основните компоненти на „Близо до теб” са двa:

 • Партньорска мрежа: засилване на прякото участие на регионалните организации в законодателния процес и взаимодействието с националните здравни институции; осигуряване на достъп на местните организации до проекти и инициативи от национално значение; подобряване на взаимодействието, партньорството и обмяната на опит между различните региони на страната.
 • Регионални пациентски центрове: осигуряване на по-пряк достъп на всички граждани до качествени консултации, професионални съвети и помощ по различни въпроси и проблеми, касаещи здравната система; създаване на възможност за по-пълно посрещане на нуждите на гражданите и по-успешно съдействие при разрешаване на проблемите им.

Проектът „Близо до теб” е в етап на подбор на партньорски неправителствени организации, които осъществяват своята дейност на регионално ниво.

Регионалните партньори ще представляват НПО в съответните райони и ще участват в инициативите по проекта.

Предстоящи инициативи по проекта

След приключване на етапа на подбор на регионални партньори, проектът предвижда редица инициативи:

 • Семинар на участниците в проекта: запознаване на участниците с целите и същността на проекта, осъществяване на партньорства с местни и национални здравни институции, права на пациентите, възможности на Национална пациентска организация за подпомагане на дейността на регионалните партньори на местно и национално ниво и др. Лектори на семинара ще бъдат специалисти от неправителствения сектор, представители на националните и регионални здравни институции, психолози и други.
 • Оповестяване на регионалните пациентски центрове: ще бъдат реализирани поредица от регионални медийни събития с водещото участие на партниращата организация, с участието на местни представители на здравни институции, пациенти и други участници в проекта.
 • Реализиране на национални инициативи: регионалните партньори ще бъдат включвани в националните инициативи на НПО и ще бъдат водеща партньорска организация при реализирането им на местно ниво.

Привилегии и отговорности на партньорите

Участието в проекта „Близо до теб” е доброволно и не е обвързано с финансови взаимоотношения. Неговата цел е да подпомогне дейността на регионалните организации и да повиши ефективността им при ежедневната им работа с пациенти.

Участието в националната мрежа от пациентски организации ще предостави редица възможности на партньорите:

 • Право да представляват Национална пациентска организация на територията на съответния регион (с предварително определен обем на правомощията и задълженията).
 • Асоциирано членство в най-голямото пациентско обединение в България – НПО.
 • Възможност за участие в разработването и обсъждането на законопроекти и нормативни документи.
 • Възможност за участие в националните и регионалните инициативи на НПО.
 • Съдействие от страна на НПО при разрешаването на проблеми на регионално и национално ниво.
 • Възможност за участие в проекти с различни източници на финансиране.
 • Улеснен достъп до информация за източници на финансиране.
 • Обмяна на опит с организации от цялата страна и чужбина.

Критерии за участие

Участие в проекта „Близо до теб” могат да вземат пациентски организации, които извършват своята дейност на територията на всяка от административните области на България, с изключение на София-град.

Съгласно приетите правила от НПО и европейските стандарти, пациентска организация е: организация с нестопанска цел (включително обединения на пациентски организации), която обединява пациенти и/или лицата, които се грижат за тях и/или са съпричастни към техните проблеми, чиито основна дейност и цели се изразяват в защита и подкрепа на нуждите на пациентите и/или на лицата, които се грижат за тях.

По изключение, участие в проекта могат да вземат и други организации, в случай че в съответния регион няма пациентска организация, изявила желание за включване в проекта.

Наличието на обособен офис на организацията в съответния регион, както и предишен опит и участие в проекти е предимство.

Документи за кандидатстване

Заявка за участие в „Близо до теб” може да направите като попълните формуляра за проекта.

Изтеглете формуляра от тук.

След като попълните необходимата информация, изпратете файла на office@npo.bg.

Екипът на проекта ще разгледа изпратения формуляр и ще се свърже с вас на посочените телефони за връзка.

В случай, че отговаряте на критериите ще ви изпратим списък с документите, които трябва да предоставите за участие в проекта.

 • icon
Университет за пациенти

Университет за пациенти

Програмата „Университет за пациенти” е дългосрочна инициатива на Национална пациентска организация и нейни членове, насочена към предоставяне на обучение и подкрепа на пациентите с хронични заболявания, техните семейства и близки.

Програмата „Университет за пациенти” цели разработването на специфични обучителни модули, насочени както към здравните специалисти и доброволците в системата на здравеопазването, така и към самите пациенти – за придобиване наумения за самостоятелни грижи и контрол на заболяването.

Защо се спряхме на името „Университет за пациенти”?

 • Защото смятаме, че именно образованието на пациента за това как да контролира заболяването си може да допринесе да подобряване на здравословното му състояние.
 • Защото искаме да отговорим на съществуващите потребности от информация по конкретни заболявания от страна на пациентите, техните семейства и близки.
 • Защото университетът е социално пространство, в което се обменят опит и практики и където се споделят знания и умения.
 • Защото в университета се въвличат отделните страни, които се обединяват около обща цел – човек да получи необходимата му информация. И тук се цели въвличане на всички страни в процеса на обучение на пациентите и съдействие за намаляване на негативните ефекти от болестта.
 • Защото един пациент винаги може да помогне на друг.

Кое е иновативното в този проект?

 • Проектът позволява интегрирането на различните страни в процеса на лечение на хроничните заболявания – специалисти, медицински сестри и пациенти.
 • Осъществяване на приемственост в лечението на един пациент – следване на назначената терапия.
 • Пациентът ще има възможност да бъде обучен от друг пациент със същото заболяване.
 • Програмата дава възможност за улеснение на живота на всеки пациент – чрез подаването на необходимата за него информация както от специалиста, така и от друг пациент, който е със сходно заболяване и сходна терапия.
 • Програмата се стреми да развива самоконтрол и дисциплина у пациентите, които сами да се наблюдават и контролират заболяването си.
 • Този проект взаимства опита и успешните практики на страни като Испания, в които тази система е вече изграден и действащ модел.

С обучителните материали можете да се запознаете на uni.npo.bg.

Вижте публикации, свързани с инициативата ТУК!

 • icon
Универсално покритие за всички до 2030 г.

Универсално покритие за всички до 2030 г.

През януари 2017 г. Европейският пациентски форум (ЕПФ) стартира голяма кампания за универсален достъп до здравеопазване. Универсалният достъп е дългосрочен приоритет на ЕПФ и неговите членове и целта е да се намери подход, който е ефективен за всички граждани и пациенти.

Тревожните цифри от последния доклад 1 „Здравето накратко” на Комисията и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OЕCD) показват, че разходите за здравеопазване на значителна част от пациентите не се покриват редовно. Това отразява основното послание на нашата кампания: Време е за промяна и действие!

Кампанията ще използва постигнатия политически напредък на ниво ЕС, като се основава на Целите за устойчиво развитие на ООН, призоваващи за Универсално здравно покритие за всички до 2030 г.

„Време е за съществени мерки, подобряващи ситуацията на пациентите в Европа. Призоваваме страните членки на ЕС да работят заедно за постигане на действително достъпни здравни и социални услуги”, заяви Марко Греко, председател на ЕПФ.

Гръбнакът на кампанията обхваща пет сфери на действие, които ще предизвикат разсъждения и ще насърчат изработването на мерки, постигащи Универсално здравно покритие за всички до 2030 г. Те включват:

 • Осигуряване на качество в предоставянето на грижи в целия ЕС
 • Ангажимент към устойчиви инвестиции в здравеопазването
 • Насърчаване на достъпността на продуктите и услугите за здравеопазване
 • Осигуряване на достъп до холистична гама от здравни и социални услуги
 • Елиминиране на дискриминацията, с която пациентите се сблъскват в здравеопазването

Г-жа Никола Бедлингтън, генерален секретар на ЕПФ, подчертава: „Уникалният подход на нашата кампания ще ни позволи да постигнем напредък в много области на политиката, отнасящи се до универсалния достъп.” През следващите 12 месеца, с помощта на нашите членове и партньори в цяла Европа, кампанията ще начертае пътища към универсалното здравно покритие до 2030 г. и ще подкрепи страните членки в стремежа им към постигане на тази цел.

Присъединете се към нас, за да направим Универсалното здравно покритие реалност за пациентите в Европа!

#Достъп2030
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
http://www.oecd.org/health/health-at-a-glance-europe-23056088.htm

За ЕPF

Европейският пациентски форум (ЕПФ) е основан през 2003 г., за да се гарантира, че пациентската общност инициира политики и програми, които оказват влияние върху живота на пациентите, за да доведат до промени, които ще им предоставят повече права, с което да бъдат равноправни граждани на ЕС.

ЕПФ в момента се състои от 67 члена, които представляват национални коалиции от пациентски организации и организации на пациенти със специфични заболявания, които извършват дейност на европейско равнище, и ЕПФ отразява гласа на приблизително 150 милиона пациенти, засегнати от различни хронични заболявания, в цяла Европа.

Визията на ЕПФ за бъдещето е всички пациенти с хронични и/или доживотни заболявания в ЕС да имат достъп до справедливо висококачествено и насочено към пациента здравеопазване и социална грижа.

Фокусът на стратегическите цели на ЕПФ е върху области като: здравна грамотност, изготвяне и предоставяне на здравни услуги, участие на пациентите, предоставяне на повече права за пациентите, устойчиви пациентски организации и недопускане на дискриминация.

Translate »